Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Utlevering for straffbare forhold

Gjermund Mathisen   
Gjermund Mathisen disputerer fredag 28. august 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Utlevering for straffbare forhold. Norsk rett i nordisk, europeisk og globalt samarbeid.”

Spørsmål om når en person kan og skal utleveres fra Norge til straffeforfølgning eller fullbyrdelse av straff – i et annet land eller ved en internasjonal domstol – er høyaktuelle. Slike spørsmål reiser seg både i ekstraordinære saker om terrorisme eller krigsforbytelser og, stadig oftere, i mer vanlige straffesaker om for eksempel narkotikalovbrudd, ran eller økonomisk kriminalitet.

I avhandlingen studeres det komplekse sett av lover og internasjonale avtaler som regulerer utlevering fra Norge. Innholdet i de materielle vilkårene for utlevering drøftes i detalj. Videre analyseres utleveringsrettens utvikling nærmere. Særlig analyseres hvorvidt norsk utleveringsrett får sitt innhold bestemt gjennom internasjonalt samarbeid – henholdsvis i Norden, i Europa og på globalt plan.

Tidligere var det utvilsomt nordisk samarbeid som preget norsk utleveringsrett i størst grad. Europeisk og globalt samarbeid tok norsk lovgiver bare i liten utstrekning hensyn til. Med EU som den nye drivkraften i internasjonalt samarbeid om utlevering er imidlertid dette i endring. Særlig er det nå nettopp EUs tiltak på utleveringsområdet som legger føringer for norsk utleveringsrett og dens videre utvikling.

Gjennom avhandlingen avdekkes et omfattende behov for modernisering av den norske utleveringsloven. Rettspolitisk argumenteres det blant annet for at norske borgere burde kunne utleveres på lik linje med alle andre – og ikke bare i begrenset utstrekning, slik som i dag. Videre argumenteres det for at norsk utleveringsrett for fremtiden bør bringes i overensstemmelse med internasjonale standarder i større grad enn tilfellet har vært til nå.

Personalia:
Gjermund Mathisen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo og Magister der Rechtswissenschaften (LL.M.) fra Universität Heidelberg i Tyskland. Han har blant annet jobbet som rådgiver i Lovavdelingen i Justisdepartementet og er nå juridisk utreder ved EFTA-domstolen i Luxembourg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.08.2009, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Gjermund Mathisen, tlf. (+352) 42 108 303, epost: gjermund.mathisen@eftacourt.int
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.