Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Forholdet mellom panteretten og den pantesikrede kreditten

Hans Fredrik Marthinussen   
Hans Fredrik Marthinussen disputerer lørdag 14. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Forholdet mellom panterett og pantekrav. – Om panterettens avhengighet av det pantesikrede krav i norsk og europeisk rettstradisjon, og betydningen av denne avhengigheten for fremtidig regulering av panteretten blant annet i Skandinavia, EU og utviklingsland.”

I avhandlingen diskuteres hvordan sikkerhet for kreditt kan utnyttes på ulike måter. Hovedtemaet er hvorvidt selve sikkerhetsrettigheten, panteretten, er uløselig knyttet til kreditten den sikrer på en slik måte at det hindrer moderne avanserte finansieringsløsninger.

Den moderne panteretten har sitt opphav så langt tilbake som i romersk rett. Her var den imidlertid strengt knyttet til den kreditt den opprinnelig sikret. I møtet med moderne tinglysings- og registreringssystemer kan denne avhengigheten skape problemer bl.a. for sikring av kontokreditter, såkalt boligkreditt, gjenbruk av etablerte panteretter typisk i forbindelse med vedlikehold og oppussing av bolig, lånesyndikering og bankenes lånefinansiering gjennom salg av pantesikrede lån til investorer. I tillegg kan en slik avhengighet føre til risiko for banker i forbindelse med etablering av lån og sikkerhet. Alle disse problemene fører til dyrere kreditt og bremser dermed økonomisk vekst. Den siste tids globale finanskrise kan stå som det ultimate eksempel på konsekvensene av manglende eller for kostbar tilgang på kreditt.

På bakgrunn av problemene panterettens nære tilknytning til det sikrede kravet skaper, har en rekke land utviklet ulike mekanismer for å gjøre sikkerheten mer selvstendig fra det kredittforhold som den er ment å sikre. Avhandlingen tar utgangspunkt i en del ulike prinsipielle og historiske tilnærmelsesmåter til spørsmålet, som så belyses gjennom en rekke lands ulike juridiske løsninger på problemet: Tyskland, Frankrike, England, Sveits, Danmark og Sverige. På denne bakgrunn foretas en dyptgående analyse av rettsforholdene i Norge. Til slutt gis en sammenlignende fremstilling av de ulike rettslige teknikkene, og deres fordeler og ulemper, med tanke på rettslige reformer bl.a. i utviklingsland og i EU-regi.

Personalia:
Hans Fredrik Marthinussen er cand. jur. fra Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt på juridisk fakultet siden 2004, først som universitetslektor, siden stipendiat og siden juni 2008 som førsteamanuensis.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.02.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Kommisjon i våre dager – utenfor verdipapirhandel og med særlig vekt på spørsmål om direktekrav og separatistrett.”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.02.2009, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Hans Fredrik Marthinussen, telefon: 55 58 95 08, epost: hans.marthinussen@jur.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.