Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Helse og arbeidsmiljø blant ansatte i Sjøforsvaret

Nils Magerøy   
Nils Magerøy disputerer fredag 8. mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Health among Navy personnel – A cross-sectional study in the Royal Norwegian Navy”

Helsen til arbeidstakere i Sjøforsvaret er betydningsfull både for den enkelte ansatte og for Sjøforsvarets virksomhet. Kandidaten har gjennomført en spørreundersøkelse av de ansattes helse og arbeidsmiljø. Deltakerprosenten var 58.

Sjøforsvarets mannlige offiserer hadde like god selvrapportert helse som andre arbeidstakere i Norge med tilsvarende utdannelsesnivå. De som brukte tid på fysisk aktivitet rapporterte lav forekomst av muskel- og skjelettplager.

Til tross for dette slet enkelte grupper i Sjøforsvaret med helsen og arbeidsmiljøet. Det var 956 personer (43 %) som hadde gjennomgått livstruende hendelser i eller utenfor arbeid. Av disse var det en mindre gruppe (4.6 %) som ikke hadde lagt hendelsene bak seg. Denne gruppen rapporterte om dårligere helse på en rekke områder, sammenliknet med de som hadde lagt hendelsene bak seg eller ikke hadde hatt slike hendelser. De rapporterte om mer kroppslig smerte, nedsatt vitalitet, sosial funksjon og mental helse samt en generell opplevelse av dårlig helse, mens det ikke var forskjell mellom gruppene når det gjaldt fysisk funksjon.

En annen gruppe, 2.5 % av de militære ansatte, var utsatt for mobbing mens 10 % rapporterte å ha observert mobbing uten selv å ha blitt mobbet. Det ble funnet sammenheng mellom det psykososiale arbeidsmiljøet og forekomst av mobbing når svarene til de militære ansatte ble analysert individuelt. Tilsvarende funn fikk man når de ansatte ble gruppert etter arbeidsplasser. Sammenhengen mellom arbeidsmiljøet og mobbing var like klar selv om man utelukket data fra de som selv ble mobbet. Funnene pekte på at arbeidsmiljøet spilte en viktig rolle for forekomsten av mobbing. Av de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene man studerte viste det seg at høy grad av rettferdig ledelse var knyttet til lav forekomst av mobbing.

Selv om det ikke var mange som slet med livstruende opplevelser eller mobbing blant de ansatte i Sjøforsvaret, bør de det gjelder følges opp og forebyggende tiltak må vektlegges.

Personalia:
Nils Magerøy, f. 1954, er ansatt som forsker/ spesiallege i UNIFOB helse. Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1980 og har siden 1991 vært spesialist i allmennmedisin. På 90-tallet var han avdelingsoverlege ved Sunniva klinikk, Haraldsplass Diakonale sykehus. For tiden er han engasjert som forsker ved Haukeland universitetssykehus i forbindelse med Sløvågulykken. Doktorgraden utgår fra et større prosjekt om helse og arbeidsmiljø i Sjøforsvaret (HMS SJØ).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2009, kl. 14:30. Oppgitt emne: "Physical and psychological health consequences of trauma"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.05.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukeland universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Nils Magerøy, Tlf. 55 58 60 98, epost: nils.mageroy@isf.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.