Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Måling av smerte hos voksne med utviklingshemming

Meir Lotan   
Meir Lotan disputerer fredag 23. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Assessment of Pain in Adults with Intellectual and Developmental Disabilities”

Avhandlingen omhandler arbeidet med å utvikle et måleredskap for å fange opp smerteadferd hos personer med utviklingshemming. Å fange opp smerteopplevelse er utfordrende og er spesielt vanskelig hos personer med kognitiv svikt som ikke kan fortelle hvordan de har det. Smerten kan da registreres indirekte gjennom endret adferd. Studien ble gjennomført i Tel-Aviv i Israel og inkluderte til sammen 266 voksne personer med ulik grad av utviklingshemming.

I studien ble det undersøkt hvorvidt to eksisterende måleredskaper var egnet til å fange opp smerteadferd hos utviklingshemmede. Alle deltagerne ble videofilmet og observert før og etter en influensavaksine. Den ene testen var best egnet, men ettersom den var utviklet for barn, ble den videreutviklet og tilpasset voksne; Non-Communicating Adult’s Pain Checklist (NCAPC). Måleegenskaper til NCAPC ble undersøkt ut fra observasjon av videoopptak og funnet tilfredsstillende hos en erfaren tester.

Treffsikkerheten i målingene ble også undersøkt hos forskjellige personellgrupper som arbeider med utviklingshemmede. Den viste seg å være tilfredsstillende hos pleiepersonell og fysio- og ergoterapeuter som alle hadde mye med deltakerne å gjøre, og kjente til deres vanlige adferd. NCAPC ble også benyttet til å registrere smerteadferd ved direkte observasjon av 58 personer som ble behandlet for tannstein på en tannklinikk. Testen viste god evne til å skille mellom en smertefull og en smertefri tilstand og mellom ulike smertetilstander, og var egnet ved ulike grader av utviklingshemming. Det konkluderes med at NCAPC kan benyttes av forskjellig helsepersonell og under ulike forhold til å fange opp akutt smerte hos voksne med utviklingshemming.

Personalia:
Meir Lotan er fysioterapeut, og har mastergrad fra Universitetet i Tel-Aviv hvor han også har gjennomført diplomstudier for spesialisering i nevrologisk behandling. Han er spesielt opptatt av fysioterapi for barn og voksne med utviklingshemming. Lotan underviser ved Department of Physical Therapy ved Ariel University Campus i Israel.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.10.2009, kl. 12:15. Oppgitt emne: ”Pain as a learned behaviour”
Sted: Auditorium 118, Bjørn Christensens Hus, Christies gt. 12

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.10.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Bjørn Christensens Hus, Christies gt. 12

Kontaktpersoner:
Meir Lotan, tlf: 972-54-5944157, epost: ml_pt_rs@netvision.net.il
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.