Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Internasjonale organisasjoner og nasjonal familiepolitikk

Tord Skogedal Lindén   
Tord Skogedal Lindén disputerer torsdag 28.mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Whose idea? Family policy in Germany and Norway and the role of international organizations”.

Avhandlingen tar utgangspunkt i at velferdspolitikk i økende grad utformes i et samspill mellom nasjonalstaten og internasjonale organisasjoner. Familiepolitikk har tradisjonelt vært nasjonalstatens ansvarsområde, men er nå gjenstand for økende interesse også i EU og OECD. Disse organisasjonene kan riktignok bare i svært begrenset grad kreve at medlemsland innfører en viss type politikk, men de kan utarbeide anbefalinger med stor autoritet. Dette kalles gjerne et ”idéspill”; EU og OECD formidler ideer om hvordan politikken bør se ut.

Avhandlingens første del diskuterer hvorvidt og hvordan slike uforpliktende, men likevel autoritative ideer, kan øve innflytelse på nasjonale reformprosesser. Det vises at ideer kan påvirke reformprosesser ved å overbevise nasjonale aktører om behovet for endring.

Andre del i studien fokuserer på de familiepolitiske ideene som kan identifiseres i EU og OECD. Organisasjonene er spesielt opptatt av at nasjonalstaten tilbyr omfattende foreldrepermisjoner og høy barnehagedekning. Politikken som anbefales ligner på noen områder norsk familiepolitikk, som oppfattes å bidra til likestilling, utstrakt kvinnelig yrkesdeltakelse og høye fødselstall. Både EU og OECD begrunner i stor grad sine anbefalinger ut fra et økonomisk perspektiv hvor familiepolitikken eksempelvis kan øke skatteinntekter og gjøre høyt utdannet arbeidskraft tilgjengelig for næringslivet. Studien dokumenterer også hvordan land kan påvirke hvilken type råd de mottar, noe som åpner for taktisk bruk av ”internasjonale” anbefalinger.

Avhandlingens tredje del undersøker hvordan anbefalingene mottas i Tyskland og Norge. Det vises at familiepolitikken i disse to landene i stor grad ligner anbefalingene fra EU og OECD, men at det finnes få tegn på at politikken er innført grunnet disse rådene. I stedet påvises læringsprosesser mellom enkeltland, hvor Tyskland for eksempel har sett mye til Norge og Skandinavia før innføringen av nye permisjonsordninger og fedrekvote.

Personalia:
Tord Skogedal Lindén er født i Tromsø i 1977, og ble master i sammenliknende politikk i 2005. I perioden 2005-2008 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, med arbeidssted Rokkansenteret. Han er i dag ansatt som forsker ved Rokkansenteret.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.05.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Competing theories about international organizations, policy diffusion and domestic policy change. What, in your opinion, are the most convincing and best empirically supported theories; which theories fail with respect to theoretical consistency and empirical support?"
Sted: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 ved UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 ved UiB

Kontaktpersoner:
Tord Skogedal Lindén, a: 55 58 38 74, m: 41 63 86 51, epost: tord.linden@rokkan.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.