Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Økende CO2 utslipp kan påvirke virusmengden i havet

Jens Borggaard Larsen   
Jens Borggaard Larsen disputerer den 5. mars 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”A view to a kill! – Molecular tools for studying algal virus diversity, phylogeny and ecology”.

Virus er den biologiske enhet som finnes i størst antall på jorden, og i havet er de viktige for omsetning av næringsstoffene. Virus regnes imidlertid ikke som levende organismer ettersom de trenger vertsorganismer for å formere seg. Studier av forholdet mellom virus og dets verter er viktige for å forstå den rollen virus spiller i havet, hvordan de påvirker mikroorganismers art- og populasjonssammensetning og også hvordan og hvorfor mikroorganismene dør. Noen algearter som finnes i stort antall i store deler av verdenshavene er viktig for CO2-opptaket til havet. Det er funnet og isolert virus som infiserer slike, og man regner derfor med at også virus har betydning for biologiske prosesser som påvirker jordens klima.

Virus er imidlertid svært små (ca. 2.5-10/100.000 mm), og dette, kombinert med den store genetiske variasjon man finner innenfor gruppen, gjør det vanskelig å studere dem. Utviklingen av nye molekylære metoder kan avhjelpe dette og utvikling av slike er derfor viktig for å øke forståelsen av virusenes betydning i havet.

Noen av de største virus man har isolert har marine mikroalger som verter. Disse har en DNA-mengde (arvemateriale) som nesten er på størrelse med DNA-mengden til de minste bakteriene. På grunn av deres store størrelse har disse virusene vært gjenstand for stor interesse fra forskerhold og vi vet mer om disse virus enn mange andre. Likevel finnes det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

I denne avhandlingen presenteres utvikling av flere molekylære teknikker som kan brukes til å studere algevirus. Samtidig påvises det for første gang at et økende opptak av CO2 i havet også kan ha innflytelse på virussamfunnet. I forsøksoppsett som simulerte atmosfæriske CO2-mengder slik man tror de blir i år 2050 og 2150, observerte vi at det ble produsert mindre av noen av de store algevirusene. Hvorvidt dette er en kort- eller langsiktig effekt vet vi ikke ennå. Dette er blant de temaer som bør studeres videre, og de metodene som presenteres i avhandlingen vil kunne være til hjelp i slik forskning og generelt være med å øke vår viten om virusenes rolle i havet.

Personalia:
Jens Borggaard Larsen er født i 1974 i Holbæk, Danmark. Han er utdannet Cand. Scient. i molekylærbiologi fra Roskilde Universitet, og har siden jobbet med sin doktorgrad ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.03.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Jahnebakken 5

Kontaktpersoner:
Jens Borggaard Larsen, tlf +45 29 87 12 37, epost: jens.larsen@bio.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.