Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Sprekkers påvirkning på oljestrømning i reservoarer

Belinda Larsen   
Belinda Larsen disputerer fredag 4. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Field and Numerical Studies of Fracture Propagation and Linkage in Limestones: Implications for Permeability”

En forutsetning for en god reservoarbergart er at den har god lagringskapasitet (porøsitet) og god gjennomstrømningsevne (permeabilitet). I mange reservoarer er gjennomstrømningsevnen kontrollert av sprekker og forkastninger (brudd). I slike reservoarer er brudd koblet sammen i et nettverk. For å forstå hvordan brudd sammenkobles må man vite under hvilke betingelser brudd dannes og utvikles, og hvilke faktorer som avgjør om brudd vokser eller stopper.

I avhandlingen er det spesielt lagt vekt på brudd i lagdelte kalksteiner. Lagdelingen, som ofte skyldes en endring i sammensetningen av kalksteinen eller endring i forholdet mellom kalk og andre bergartsdannede mineraler, har stor påvirkning på brudds utvikling. Mange brudd stopper eller bøyes av på lagkontakter der det er slike endringer. Disse endringene skaper ofte en mekanisk kontrast mellom bergartene på hver side av lagkontakten. Det som bestemmer om et brudd stopper, bøyes av eller penetrerer lagkontakter er (1) størrelsen på spenningen indusert av bruddet, (2) om bruddet møter ufordelaktige spenninger i bergarten på andre siden av lagkontakten og (3) energien som trengs for å bryte bergartene på hver side av lagkontakten i forhold til energien som trengs for å bryte selve lagkontakten.

En del av studiet tar for seg kalkstein, bestående av peritidale sykluser, i Italia. Resultatet viser brudd i mange retninger og som opptrer i klynger, men som stopper på mange lagkontakter. Lagkontaktene er enten jordsmonn (”paleosol”), stylolitter eller laminerte horisonter som opptrer i kalksteinen. I disse tilfellene vil potensiell væskestrømning i lagene hovedsakelig være horisontal. En annen type lagkontakt av stylolitter (”stylonodular horizons”), lar flere brudd passere, noe som betyr at potensiell væskestrømning også kan være vertikal. Resultatene i avhandlingen bidrar til økt forståelse av brudds oppførsel i lagdelte bergarter og hvordan brudd kobles sammen til et nettverk som er en forutsetning for at væsker kan strømme i bergartene.

Personalia:
Belinda Larsen er født i 1977 og oppvokst i Harstad. Hun ble utdannet cand. scient innenfor studieretningen hydrogeologi i fast fjell ved Universitetet i Bergen i 2002, og har siden høsten 2005 jobbet med doktorgraden ved Institutt for Geovitenskap.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2009, kl. 13:15, Auditorium 5, 3. etg., Realfagsbygget

Kontaktpersoner:
Belinda Larsen, tlf: 95 24 71 60, epost: belinda.larsen@geo.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.