Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kjønn og politiske institusjoner i Uganda

Stella Baketuraki Kyohairwe   
Stella Baketuraki Kyohairwe disputerer den 21. august 2009 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Gendering Political Institutions in Uganda"

Studien utfordrer påstander om kvinners sviktende politiske effektivitet i Uganda. Kritikere hevder at systemet med tilleggskvotering og mangelen på partipolitikk svekker kvinners politiske posisjon. Avhandlingen imøtegår slike påstander og viser at tilleggskvotering i seg selv ikke forklarer hvilke spesifikke roller kvinner inntar. Flere forhold og aktører er virksomme i forbindelse med deres rekruttering og representasjon. Forståelsen av kvinners politiske innflytelse må i større grad knyttes til en vurdering av hva og hvem som påvirker seleksjonen av kvinnelige politikere, snarere enn å fokusere ensidig på i hvilken grad kvinnelige politikere ivaretar kvinners interesser.

Argumenter om kvinners sviktende politiske effektivitet som følge av manglende partipolitikk er utilstrekkelig tatt i betraktning det rådende flerpartisystemet i Uganda. Studien fastslår at det er en rekke institusjonelle og individuelle faktorer som hindrer kvinners rekruttering og representasjon innenfor flerpartisystemet. Det gjelder det flertallsbaserte valgsystemet, lover og forordninger, partistrukturene som sammen med individuelle evner og ambisjoner bidrar til å forklare kvinners deltagelse og innflytelse i politiske prosesser.

Avhandlingen bekrefter også en rekke andre institusjonelle og individuelle barrierer for rekruttering av kvinner til politiske posisjoner i Uganda. Likeledes viser den at mange forhold ofte hindrer kvinner i å utføre sine plikter som politiske representanter på en effektiv måte, til tross for at kvinneandelen er relativt høy både på lokalt nivå (41 prosent) og på nasjonalt nivå (30 prosent).

Personalia:
Stella Baketuraki Kyohairwe er født i 1970 i Uganda og har en Bachelor degree of Social Sciences of Makerere University (1994). Hun har siden arbeidet ved Ministry of Local Government i Uganda. Hun har diploma fra Human Resources Management ved Uganda Management Institute (1997); og M.Phil i Public Administration gjennomført i 2002-2004 ved Universitetet i Bergen. Fra 2005-2009, har hun vært PhD kandidat ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.08.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Stella Baketuraki Kyohairwe, tlf Tel: 55 58 25 52, epost: Stella.Kyohairwe@aorg.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.