Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Fordelene av en god startdiett for torsk

Roland M. Koedijk   
Roland M. Koedijk disputerer fredag 26. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Phenotypic plasticity influenced by diet during early development"

Atlantisk torsk har vært en av de mest lovende kandidatene som ny art for intensiv og storskala oppdrett i Nord-Atlanteren. Dette har medført en hurtig produksjonsøkning i løpet av de senere år i Norge. Kvaliteten av den produserte fisken har imidlertid ikke økt i samme takt som produksjonsvolumet. Yngelkvalitet er nå en av de største utfordringer i dagens torskeoppdrett. Variabilitet i veksthastighet og forekomst av deformiteter er noen av kvalitetsproblemene man sliter med.

Målet med dette studiet har vært å klargjøre i hvilken grad fenotypisk plastisitet er avhengig av diett i torskens tidlige utvikling, og hvorvidt det er en kritisk tidsperiode for bestemmelse av spesifikke fenotypiske trekk. Diettforskjeller ble oppnådd ved å startfôre med enten naturlig forekommende dyreplankton eller med anrikede hjuldyr. Dietten etter 6 uker var deretter identisk for alle grupper. Disse diettene ble valgt da dyreplankton er ansett å være det beste levende fôret for torsk, mens anrikede hjuldyr er brukt i kommersielt torskeoppdrett. Veksthastighet og generelle fenotypiske trekk ble observert i eksperimentelle grupper frem til kjønnsmodning, de adaptive responsene til miljøendringer ble registrert, samt deres metabolske enzym effektivitet og myosin mRNA uttrykk ble undersøkt.

Disse undersøkelsene viser en markert effekt av ulike dietter tidlig i utviklingen på generell fremtoning og yngelkvalitet. Bruk av naturlig dyreplankton som byttedyr til torskelarvene reduserte forekomsten av deformiteter med 50%, og økte veksthastigheten til larver og yngel, samt reduserte sårbarheten til miljøendringer relativt til torsk startfôret på anrikede hjuldyr. Dette viser, for det første, at dietten tidlig i utviklingen hos torskelarver i betydelig grad påvirker uttrykket av fenotypiske trekk. For det andre indikerer resultatene tilstedeværelsen av en kritisk periode 1 til 22 dager etter klekking hvor langsiktige veksthastigheter er bestemt. For det tredje viser forsøkene at en forbedring av larvedietten kan øke fiskens senere evne til å håndtere miljøendringer. I tillegg indikerte resultatene at den juvenile metabolske kapasitet, målt som metabolsk enzymatisk aktivitet, ikke var påvirket av larvedietten.

Samlet sett påvises en langvarig effekt av larvediett på generell fenotype hos Atlantisk torsk. I tillegg antydes det at de observerte variasjoner i yngelkvalitet og veksthastighet kan være direkte relatert til diett tidlig i utviklingen.

Personalia:
Roland Michiel Koedijk er født i 1977 og oppvokst i Nederland. Han er utdannet M.Sc innen studieretningen fiskeri og havbruk ved instituttet Animal Sciences ved Wageningen University i Nederland i 2005. Han har siden våren 2006 jobbet med doktorgraden ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.06.2009, kl. 10:15, Auditoriet VilVite senteret, Thormøhlensgate, Bergen

Kontaktpersoner:
Roland Koedijk, tlf 55584468, epost: roland.koedijk@bio.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.