Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Demokratiseringen av Øst-Europa 1989-2004

Terje Knutsen   
Terje Knutsen disputerer tirsdag 23. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The Democratisation of Eastern Europe 1989 – 2004. A closer look at how Latvia, Poland, Slovakia, Hungary and Bulgaria have handled the challenges of economic development, good governance, nationalism and xenophobia”

Etter kommunismens fall i 1989 startet de fleste landene i Øst-Europa den lange veien mot demokrati og markedsøkonomi etter å ha vært knuget ned av Sovjetunionens totalitære åk i over 40 år. Denne avhandlingen ser på hvordan fem av disse landene, Latvia, Polen, Slovakia, Ungarn og Bulgaria, håndterte noen av de utfordringene den nye friheten brakte med seg. Mer spesifikt undersøkes hvordan utfordringene knyttet til økonomisk utvikling, nasjonalisme og fremmedfrykt har påvirket den demokratiske utviklingen i landene. En annen faktor som undersøkes er om den tidligere regimetypen disse landene har hatt påvirket den demokratiske konsolideringen.

Hovedfunnene i avhandlingen er følgende: de landene som gjennomførte de største økonomiske og politiske reformene rett etter kommunismens fall ser også ut til å være de som har kommet lengst i den demokratiske utviklingen. En langsommere og mer skrittvis gjennomføring av reformer ser ut til å medføre en langsommere demokratisering. Videre ser ikke sterk nasjonalisme i de fem landene ut til å ha fremmet demokratiseringsprosessen. Men den ser heller ikke ut til å ha hindret den. En sterk fremmedfrykt ser på den annen side ikke ut til å være bra for den demokratiske utviklingen. I land der fremmedfrykten over tid har blitt mindre ser demokratiet også ut til å få bedre kår. Til slutt ser det også ut til at det er de landene som i 1989 hadde de mest ”liberale” formene for kommunisme som også har klart den demokratiske konsolideringen best.

Personalia:
Terje Knutsen er født i 1968 og oppvokst på Vaksdal. Han ble cand. polit. fra Institutt for sammenliknende politikk i 1996. I 2000 fikk han et doktorgradsstipend fra Riksbankens Jubileumsfond i Sverige. Knutsen arbeider i dag som universitetslektor ved Institutt for sammenliknende politikk med ansvar for den erfaringsbaserte mastergraden i demokratibygging instituttet tilbyr i samarbeid med senter for etter- og videreutdanning ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.06.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "I hvilken grad er moderniseringsteorier relevante i analysen av postkommunistiske demokratiseringsprosesser?"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Terje Knutsen, telefon 55 58 20 18 (kontor), epost: Terje.Knutsen@isp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.