Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

En ny type regulering av proteiner

Endre Kjærland   
Endre Kjærland disputerer fredag 24. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Cotranslational Phosphorylation – Mechanism, and Role in cAMP Signaling”.

Avhandlingen tar for seg en av de fundamentale måter å regulere proteiner på, nemlig fosforylering. Vi har funnet at proteiner i noen tilfeller bare kan modifiseres ved forsforylering i et kort tidsvindu mens proteinet dannes. I motsetning til det regjerende dogmet omkring fosforylering, har vi vist at dette fører til en permanent modifisering av proteinet. Denne kunnskapen er viktig for å forstå mekanismen av sentrale reguleringsprosesser i celler.

Proteiner er en av de grunnleggende byggesteinene i alle levende organismer. Fosforylering er en vanlig måte å regulere proteiner på, og proteinet kan på denne måten raskt bli slått ”av” eller ”på”, omtrent på samme måte som en lysbryter. Denne reguleringen utføres av en proteinfamilie kalt proteinkinaser.

cAMP avhengig proteinkinase (PKA) var den første kinasen som ble oppdaget, og denne kinasen påvirker et utall forskjellige prosesser i celler og vev som celledeling, insulinrespons, hjertefunksjon og immunfunksjon for å nevne noen. Et viktig spørsmål er hvordan PKA påvirker så mange funksjoner, og vi har derfor studert hvilke proteiner PKA regulerer i leukemiceller. I disse cellene ble det oppdaget at PKA fosforylerer flere proteiner, blant annet de to proteinene aktin og 14-3-3. I motsetning til klassisk tenkning omkring fosforylering har vi vist at denne fosforyleringen fører til en permanent modifisering av både aktin og 14-3-3. Proteinet 14-3-3 er involvert i mange cellulære prosesser, blant annet er 14-3-3 viktig for regulering av programmert celledød (apoptose).

Et sentralt funn i avhandlingen er at PKA ved å fosforylere 14-3-3 permanent kan fjerne 14-3-3 fra overlevelseskomplekser, og vår videre hypotese er at dette påvirker balansen mellom cellens overlevelse og død.

Personalia:
Endre Kjærland er født i Bergen i 1974 og er utdannet cand. scient. i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen i 2000. Siden da har han vært ansatt som forskningstekniker og deretter stipendiat ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.04.2009, kl. 15:00. Oppgitt emne: “Cellular Regulation of Actin Dynamics”
Sted: Olavssalen, Jonas Lies vei 65 (Gamle hovedbygning - Haukeland Sykehus)

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.04.2009, kl. 09:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Endre Kjærland, tlf: 55 58 63 75, epost: endre.kjarland@biomed.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.