Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Strålebehandling av prostatakreft

Ása Karlsdóttir   
Ása Karlsdóttir disputerer onsdag 6. mai 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Radiation therapy combined with hormone treatment for primary prostate cancer. Effects of radiation dose escalations and assessment of side effects.”

Avhandlingen handler om strålebehandling av prostatakreft, overlevelse samt akutte og sene bivirkninger av behandlingen. Studien presenteres i fire artikler. De første to artiklene tar utgangspunkt i et klinisk materiale hvor det i perioden 1990 -1999 ble gitt kurativ strålebehandling til 494 pasienter med prostatakreft. I denne perioden ble stråledosen økt fra 64 Gy via 66 Gy til 70 Gy, og også bruken av hormonbehandling økte. Endepunkter for studien er kreftspesifikk overlevelse, PSA-fri overlevelse og totaloverlevelse. Konklusjonen er at stråledose til 70 Gy med hormonbehandling øker totaloverlevelse og PSA-fri overlevelse. Stråledose er også viktig i henhold til utfall hos pasienter med intermediær og høyrisiko prostatakreft.

De to siste artiklene tar utgangspunkt i pasienter med prostatakreft som fikk kurativ strålebehandling i perioden 2000 – 2001, til sammen 247 pasienter. Disse pasientene fikk strålebehandling til 70 Gy med eller uten hormonbehandling. Vi har fulgt disse pasientene opp i fem år og registrert akutte og sene bivirkninger av strålebehandlingen. Strålebehandling ble godt tolerert, kun to pasienter fikk grad 3 akutte blærebivirkninger, ingen hadde grad 3 akutte tarmbivirkninger. Volumet av normalt vev som ble bestrålt hadde betydning for om pasientene fikk akutte grad 2 eller høyere bivirkninger. Sene tarmbivirkninger var lite framtredende og forsvant med tiden, med kun 1.4 % sene grad 2 tarmbivirkninger etter fem år. Sene bivirkninger for blære var uforandret med tiden, med 10.6 % sene grad 2 eller høyere bivirkninger fra blære etter fem år.

Hovedveileder: Professor Olav Dahl, Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi, UiB.

Personalia:
Ása Karlsdóttir er cand. med. fra Universitetet på Island 1993 og spesialist i onkologi 2000. Hun er overlege ved Avdeling for kreft og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi, Universitetet i Bergen, hvor hun i tidsrommet 2000 – 2004 var stipendiat med finansiering fra Kreftforeningen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.05.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: Doktor-basert versus pasient-basert evaluering av bivirkninger i urologisk onkologi: Hva kan vi stole på i vitenskapelig og klinisk arbeid?
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.05.2009, kl. 10:15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag (BBB), Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Ása Karlsdóttir, epost: asa.karlsdottir@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.