Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Hvordan takle tvil?

Guðrún Jónsdóttir   
Guðrún Jónsdóttir disputerer 20. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Dubito ergo sum? Ni jenter møter naturfaglig kunnskap.”

Er naturfag bare for dem som vil gjøre karriére i industri og forskning? Eller kan naturfag også gi innsikt og mestring i et gryende voksenliv?

Guðrún Jónsdóttir har intervjuet ni jenter i alderen 16 til 17 år. Jentene vet ikke hva de skal våge å tro på i møtet med naturfaglige problemstillinger knyttet til miljø og egen helse. Jentene gir uttrykk for at naturfagsundervisningen ikke har hjulpet dem til å hanskes med denne tvilen. De har fått et inntrykk av at skolens naturfag først og fremst er adressert til dem som tar sikte på realfaglige studier.

For disse jentene er ikke naturfag bare en vei til karriére. Naturfaglig kunnskap er også viktig for å ta selvstendige avgjørelser, kunnskap for å mestre livet. Jentene signaliserer at de trenger mer naturfaglig kompetanse og veiledning for å realisere idealet om å være myndige mennesker. De er alle i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring.

Mange politiske debatter har en teknisk-naturvitenskapelig dimensjon. Forskerne deltar oftere i disse debattene. Allmennheten får se at også forskere er uenige. Komplekse problemstillinger krever innspill fra flere fag, og dermed øker kompleksiteten enda mer.

Jentene i undersøkelsen møter disse debattene i hverdagen. De ønsker at skolen skal ta opp uenighet rundt viktige spørsmål og farer ved samfunnsutviklingen. I avhandlingen blir dette tolket i lys av danningsteori. Avhandlingens fagområde er primært pedagogikk, men funn og emner som diskuteres bidrar også til kunnskap om naturfagundervisning. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Universitet for miljø- og biovitenskap.

Personalia:
Guðrún Jónsdóttir er født (1958) på Island. Cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 1986. Hun har arbeidet som lærer og rådgiver i Karlsøy kommune og hos utdanningsdirektøren på Øst- Island. Ansatt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, som høyskolelektor i pedagogikk fra 1992. Har vært knyttet til en rekke grunnskoler i Sogn og Fjordane som veileder i utviklingsprosjekter. Jónsdóttir har nå permisjon fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, for å arbeide ved Universitetet for miljø og biovitenskap.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.10.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: “Individualisering i kjønnsteoretisk perspektiv”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.10.2009, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Guðrún Jónsdóttir, tlf. 482 18 180, epost: gudrun.jonsdottir@umb.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.