Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Isotopenes forunderlige ferd fra fortid til fremtid

Aina Dahlø Janbu   
Aina Dahlø Janbu disputerer onsdag 2. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Stable isotopic studies of carbonates and organic matter in selected Norwegian lakes”

Når man rekonstruerer fortidens klima, bruker man den kunnskapen man har om dagens klima og dets påvirkning på dreneringsområdet og vannmassene til en innsjø. For å predikere noe om fremtidens klima må man forstå hvordan de naturlige svingningene opptrer, og hvordan disse har variert i tiden før menneskene startet sine instrumentelle målinger av vær og vind.

Å lese av tidligere tiders klima og miljø direkte ut fra innsjøsedimenter er umulig, men det finnes metoder som erstatter signalene og som lar oss tolke hvilke prosesser som styrte. En slik metode er å måle den stabile isotopsammensetningen til komponenter av sedimentet, for eksempel karbon- og nitrogensammensetningen i organisk materiale, eller oksygensammensetningen i kalkpartikler. Når vi tar kjerneprøver i innsjøer kan vi studere sedimentene bakover i tid ved å undersøke lagene nedover i kjernen. Endringer i de stabile isotopene kan tyde på for eksempel variasjoner i temperatur, nedbør eller tilførsel av næringsstoffer.

I dette studiet har Janbu undersøkt innsjøkjerner og bunnprøver fra tre ulike innsjøer; Nattmålsvatn på Senja, Bekkholtjønna i Folldal og Ulltvedttjern ved Hønefoss. Kjerneprøvene har blitt undersøkt for stabile nitrogen-, karbon- og oksygenisotoper, diatomeer og magnetiske egenskaper fra slutten av siste istid og fram til nåtid. Fram til nå har det vært begrenset bruk av geokjemiske metoder i forskning på tidligere tiders miljø og klima ved bruk av innsjøsedimenter i Norge. Dette til tross for at metodene er utstrakt brukt i tilsvarende studier ved lavere breddegrader. Janbus studie viser at den paleoklimatiske forskningen vil dra nytte av å i større grad foreta analyser av stabile isotoper på innsjøsedimenter. Det er et mangfold av tilgjengelig materiale i innsjøer fra indre Østland til kysten av Nord-Norge. For hver lokalitet vil resultatene styrkes dersom man anvender en serie metoder, både geokjemiske, biologiske og fysiske.

Personalia:
Aina Dahlø Janbu ble født på Finnsnes i Troms i 1975. Hun tok hovedfag i marin geologi ved Universitetet i Tromsø i 2000, og startet som stipendiat ved Universitetet i Bergen våren 2001. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for geovitenskap og Norges geologiske undersøkelse. Siden 2007 har hun jobbet med CO2-lagring ved Statoil sitt forskningssenter i Trondheim og avhandlingen er fullført her. Janbu er gift og har tre barn.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

Sted: Rom 2111, Lunsjrommet, 2.etg., Realfagbygget, Allégaten 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.12.2009, kl. 10:15, Auditorium 5, 3.etg., Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Aina Dahlø Janbu, tlf: 95 83 78 38, epost: ainj@statoil.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.