Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Akutt slag - Faktorer som forutser utfall

Titto T. Idicula   
Titto T. Idicula disputerer torsdag 5. november for PhD-graden ved Det medisinske fakultet, Fakultet i Bergen med avhandlingen: “Acute stroke – Factors that predict outcome”.

Hjerneslag er den nest hyppigste dødsårsaken i verden i dag og er den hyppigste årsaken til invaliditet i voksen befolkning. De økonomiske konsekvenser for samfunnet er enorme og omkostningene er hovedsakelig knyttet til behandling av senfølgene etter alvorlige slag. Innføring av blodproppløsende behandling – trombolyse – var et gjennombrudd i behandlingen av det akutte hjerneinfarktet. Men selv om denne behandlingen er effektiv, er den ikke alltid effektiv nok til å hindre hjerneskade og invaliditet.

Man har påvist at nøyaktig kontroll av blodtrykk, kroppstemperatur og blodsukker er svært viktig for å oppnå et godt resultat hos pasienter som behandles med trombolyse for et akutt hjerneinfarkt.

Man har også påvist at et naturlig forekommende humant protein, kalt albumin, har viktige funksjoner hos pasienter med akutt hjerneinfarkt og at høye nivåer av albumin i blodet har en beskyttende effekt på nervecellene. Albumin er et stoff som enkelt kan gis til slagpasienter og funnene kan derfor ha viktige behandlingsmessige konsekvenser.

CRP er en blodprøve som er vanlig brukt i klinisk praksis. I dette arbeidet har man påvist at høy CRP hos slagpasientene indikerer høy dødelighet. Funnet har praktiske konsekvenser og viser at pasienter med høy CRP må behandles intensivt for å redusere risiko for død.

Ultralyd benyttes rutinemessig for å vurdere en rekke aspekter ved hjerneslagsykdom. Ved hjelp av en ultralydteknologi som kan påvise sirkulerende mikro-blodpropper i hjernens blodårer (emboli-monitorering), har man vist at slike mikro-blodpropper ofte er tilstede umiddelbart etter hjerneinfarktet. Metoden bidrar til å definere årsaken til hjerneinfarktet og til å estimere risiko for et nytt hjerneinfarkt.

Personalia:
Titto T. Idicula er født i 1974 i India. Etter avsluttet medisinsk utdannelse i hjemlandet arbeidet han ved medisinsk avdeling i Michael Reese Hospital i Chicago. Deretter gjennomførte han spesialistutdannelse i nevrologi ved Virginia Commonwealth University. De siste 3 årene har han arbeidet som stipendiat i nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Prosjektet er gjennomført med finansiell støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.11.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: Hypertension and Stroke
Sted: Olavsalen, Gamle Hovedbygg, 2. etg., Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.11.2009, kl. 11:15, Olavsalen, Gamle Hovedbygg, 2. etg., Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Titto Idicula, tlf: 47611354, epost: titto.thundiyil.idicula@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.