Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Psykisk helse hos voksne med utviklingshemning

Oddbjørn Hove   
Oddbjørn Hove disputerer den 5. november 2009 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Mental health disorders in adults with intellectual disabilities – Methods of assessment and prevalence and mental health disorders and problem behavior”.

Personer med utviklingshemning får ofte ikke hjelp for sine psykiske vansker. Klinikere mangler gode metoder og verktøy for kartlegging av symptomer på psykiske lidelser for denne gruppa. Hove har i sin forskning utarbeidet instrumenter for kartlegging av symptomer på psykiske lidelser. I avhandling viser Hove at det nyutviklede instrumentet tilfredsstiller sentrale vitenskaplige krav for slike instrumenter, instrumentet har både forskningsmessig og klinisk nytteverdi.

For å kunne gi gode helsetjenester til mennesker med psykiske problemer er det sentralt å vite omfanget og hvilke typer lidelser som er mest vanlig. Med bruk av det nyutviklede instrumentet undersøker Hove hvor mange voksne med utviklingshemning som har psykiske lidelser. Undersøkelsen ble gjennomført på om lag 600 personer bosatt i Rogaland og Sunnhordland. Det konkluderes med at det er høyere forekomst av slike vansker i denne gruppen, sammenliknet med den allmenne befolkningen. Dette har konsekvenser for prioriteringer innen psykisk helsevern, hvor det tradisjonelt har vært lite fokus på denne gruppen.

I avhandlingen ble det også undersøkt om det er en sammenheng mellom grad av utviklingshemning og forekomst av psykiske og atferdsmessige vansker. Tidligere undersøkelser av dette har gitt motstridende resultater. Med bruk av nye analysemetoder finner Hove mer komplekse sammenhenger enn det som er vist i tidligere undersøkelser. Avhandlingen tar også for seg sammenhenger mellom psykososiale forhold og psykiske lidelser. Det konkluderes med at det er flere symptomer på psykiske vansker hos dem som har vært utsatt for negative livsopplevelser som for eksempel mobbing og tap av nære personer. Det ble også funnet en sammenheng mellom kvaliteten på de kommunale omsorgstjenestene og forekomst av psykiske vansker. Når tjenestene er karakterisert ved forutsigbarhet, struktur og brukermedvirkning finner vi også færre symptomer på psykiske lidelser.

Personalia:
Oddbjørn Hove er født i 1969 og er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han ble godkjent som psykologspesialist med fordypning i habilitering i 2005. Oddbjørn Hove er ansatt i Seksjon for forskning i psykisk helse ved Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna HF. Han har også en klinisk stilling ved sykehuset, hvor han arbeider med personer med utviklingshemning og psykiske lidelser. Fra 2005 – 2009 har han vært PhD kandidat ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.11.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom atferdsproblemer og psykiske lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming"
Sted: Auditorium A, Haugesund sjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.11.2009, kl. 10:30, Auditorium A, Haugesund sjukehus

Kontaktpersoner:
Oddbjørn Hove tlf: 52732700, epost: oddbjorn.hove@helse-fonna.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.