Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Helse, miljø og sikkerhetskultur i petroleumsvirksomheten

Dordi Høivik   
Dordi Høivik disputerer fredag 12.juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” Health, Safety and Environment Culture in the Petroleum Industry in Norway”

Dordi Høivik har forsket på Helse, miljø og sikkerhets (HMS) kultur for å få fram mer kunnskap om faktorer som påvirker helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsindustri.

Resultatene viser at utøvelse av ledelse, den enkeltes atferd og kompetanse, samhandling, prosedyrer og det fysiske arbeidsmiljøet er av betydning for HMS kultur. Tilliten de ansatte har til ledelsen viser sammenheng med personulykker. Ved å sammenligne petroleumsarbeidere på landanlegg og på offshore plattformer, finner hun at arbeidstakerne på landanlegg er mer tilfreds med alle forhold ved sitt arbeidsmiljø enn offshore arbeidstakere. Ulik organisering og type skiftordning kan være forklaringer på forskjellene; de forklares ikke av kjønn eller alder. Dordi Høivik har også analysert arbeidsmiljø og sikkerhetsforhold blant operatører og entreprenøransatte i fem større petroleumsselskap på norsk sokkel. Offshore plattformen den ansatte arbeider på (lokalt arbeidsmiljø) er viktigere for hvordan de ansatte opplever sikkerhet og arbeidsmiljøet enn hvilken bedrift de tilhører. Det ble funnet forskjeller både mellom de fem selskapene og mellom entreprenørene som arbeidet for dem.

HMS kultur er et sammensatt begrep. For å styrke helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien viser forskningen at lokal ledelse er vesentlig for hvordan arbeidsmiljø og sikkerhet oppleves, og også for å oppnå gode HMS resultater. En god HMS kultur oppnås når organisasjonen arbeider systematisk og helhetlig med organisatoriske forhold som samhandling, organisasjonsform og styringssystemer samt med tekniske/fysiske arbeidsforhold. Den enkeltes kompetanse knyttet til eget arbeid og egen atferd er også viktige faktorer.

Personalia:
Dordi Høivik (f.1957) er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet fysioterapeut ved Fysioterapihøyskolen i Bergen i 1982 og tok hovedfag i fysioterapi ved Institutt for fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen i 1996. Fra 1991 har Dordi Høivik vært ansatt i Statoil og har arbeidet innen helse og arbeidsmiljø og med forskning. Hun er nå Direktør for helse og arbeidsmiljø i StatoilHydro. Siden 2004 har hun vært tilknyttet Forskningsgruppen for arbeids- og miljømedisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.06.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Hvordan kan vi definere "Health, Safety and Environment Culture" for å gjøre begrepet brukbart for praktikere så vel som for forskere innen organisasjon og sikkerhet."
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.06.2009, kl. 09:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Dordi Høivik, mobil 91693599, epost: doh@statoilhydro.com
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.