Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Dåp og navnefest

Ida Marie Høeg   
Ida Marie Høeg disputerer fredag 28. august for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Velkommen til oss.” Ritualisering av livets begynnelse."

”Velkommen til oss” er en religionssosiologisk avhandling som belyser pluraliseringen av norsk kultur med utgangspunkt i den tradisjonelle barnedåpen og navnefester som nyere rituelle alternativer til barnedåp. Det analytiske fokuset er på foreldrenes konkrete utforming av de rituelle handlingene, opplevelsene av å utføre handlingene og foreldrenes forståelse av hva et ritual er, og hva handlingene formidler religiøst eller livssynsmessig. På bakgrunn av foreldrenes erfaringer analyseres også ritualiseringenes sosiale funksjoner. Tilnærmingen til dåp og navnefest er dybdeintervjuer med ni foreldrepar som har døpt barnet sitt i Den norske kirke, fire foreldrepar som har hatt en humanistisk navnefest i regi av Human-Etisk Forbund, tre foreldrepar som har laget navnefester i det alternative religiøse miljøet og tre foreldrepar som har laget private navnefester. Foreldrene utgjorde en bredde i sosial bakgrunn, sivil status, religiøst og livssynmessig engasjement. Intervjuene ble gjort høsten 2003 og våren 2004.

I analysen av aktørenes forhold til dåp og navnefest legges det til grunn et praksisorientert og kroppslig perspektiv, hvor begrepet ritualisering blir brukt i stedet for ritual. Ritualiseringsbegrepet er utviklet på grunnlag av sosialantropologene Caroline Humphrey og James Laidlaws syn på hva som konstituerer en rituell handling, og sosiologen og antropologen Pierre Bourdieu handlingsteoretiske tilnærming til samfunnet. Intensjonen med en kombinasjon av strukturtilnærming (Bourdieu) og aktørtilnærming (Humphrey & Laidlaw) er å få fram at ritualisering er en del av samfunnets sosiale og kulturelle strukturer, samtidig som at ritualisering har en mental side.

Et komparativt perspektiv på ritualisering av livets begynnelse har gjort det mulig å beskrive et mønster med forskjeller og likheter mellom erfaringer fra og refleksjoner rundt ritualiseringene. Det ser ut til at det finnes et indre prinsipp for tanke og handling i forbindelse med fødsel og navngivning som ordner de rituelle handlingene og erfaringene. Vi snakker altså om kulturelt betingede handlinger som synes å være kroppslig lagret og som utfolder seg med noen likheter og noen forskjeller fra felt til felt. For de rituelle aktørene er ritualisering et konservativt og emosjonelt ladet område. Følelser spiller en avgjørende rolle i foreldrenes beskrivelse av dåp og navnefest, og i foreldrenes holdninger til hva som konstituerer et ritual er mening, høytid og streng regi viktige dimensjoner. For foreldrene har dåp og navnefest religiøse eller livssynsmessige identitetsskapende sider, eller ritualiseringene er viktige for foreldrene selvforståelse som ansvarlige og bevisste foreldre. Dåp og navnefest har også viktige konsoliderende og definerende funksjoner for kjernefamilien, foreldrene som par, nærmeste venner og slekt.

Personalia:
Ida Marie Høeg (f. 1965) er født i Oslo og oppvokst i Bærum. Hun har bak seg religions- og samfunnsvitenskapelige studier fra Universitetet i Trondheim og The Hebrew University of Jerusalem. 1994 tok hun cand.philol.graden ved Det teologiske fakultet, og har siden våren 1995 vært ansatt som forsker på KIFO, Stiftelsen kirkeforskning. Hennes kompetanseområde er religionssosiologi, kjønn og religion, religiøse og sekulære livsløpsritualer, forholdet mellom Den norske kirke og dens medlemmer og jødisk religiøsitet og identitet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.08.2009, kl. 09:30, Auditorium 1, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Kontaktpersoner:
Ida Marie Høeg, tlf. 93 24 08 89, epost: ida.marie.hoeg@kifo.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.