Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Modell for brenselceller

Thinh Xuan Ho   
Thinh Xuan Ho disputerer 11. september 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Modeling of transport, chemical and electrochemical processes in solid oxide fuel cells".

Brenselceller er elektrokjemiske celler som brukes til å lage elektrisk energi. Den kjemiske prosessen som finner sted er den samme som ved normal forbrenning, for eksempel for hydrogen: 2H2+O2 -> 2H2O. Men i en brenselcelle holdes hydrogen og oksygen adskilt, og elektronoverføringen som skjer i forbindelse med den kjemiske prosessen tvinges gjennom en ytre elektrisk krets. På denne måten kan man få det meste av energien ut som elektrisitet i stedet for varme (som så evt. må omformes til elektrisitet senere, med medfølgende tap av energi).

I denne avhandlingen beskrives en modell som kan simulere virkningen av en bestemt type brenselcelle: SOFCs (solid oxide fuel cells). I slike celler er både elektroder og elektrolytt laget av tynne keramiske plater. Modellen beskriver reaktantenes (= stoffene som forbrukes i den kjemiske reaksjonen) strømning inn i brenselcellen, deres diffusjon til elektrodene, de elektrokjemiske reaksjonene og ionetransporten i elektrolytten. Modellen er brukt til å simulere virkningen av forskjellige typer SOFCs med forskjellige strømningskonfigurasjoner. Resultatene fra modellen gjør det mulig å identifisere potensielle problemer med forskjellige celledesign, finne optimale design og minimere behovet for å bygge dyre og tidkrevende eksperimentelle oppstillinger for å teste nye celledesign.

Personalia:
Thinh Xuan Ho et født i 1976 og oppvokst i Vietnam. Han har tatt diplom (master) i varmeoverføring og massetransport ved INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble, France) i 2001, og ble tatt opp til PhD-studiet i 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.09.2009, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Thinh Xuan Ho, tlf 55 57 41 12, epost: thinh.ho@ift.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.