Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Større press ved sykehusene - økt risiko for å bli gjeninnlagt?

Torhild Heggestad disputerer torsdag 2. april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Hospital readmissions and the distribution of health care. Analyses of Norwegian national register data”

Helsetjenesten har de seinere årene blitt pålagt krav om økende effektivisering, og finansieringssystemet fører til at flere korte opphold gir et bedre inntektsgrunnlag. Avhandlingen har hatt som hovedformål å undersøke om pasienter som blir innlagt ved sykehus med korte liggetider og høy gjennomstrømning, har større risiko for snarlig reinnleggelse. Resultatene gir støtte til en slik sammenheng mellom driftsvilkårene ved sykehusene og utfallet for pasientene. Pasientenes sykdomstilstand og funksjonsnivå har også stor betydning for utfallet, noe det tas hensyn til i modellene.

Utvikling av et bedre grunnlag for å måle reinnleggelser som har sammenheng med et tidligere opphold, er også en del av studien. Betydningen av å velge ulike lengder på den tidsperioden pasientene observeres, er undersøkt, sammen med effekten av å følge pasientforløpene mellom ulike sykehus, og av å korrigere beregningene for dem som dør i oppfølgingsperioden.

Pasienter innlagt både i somatiske og psykiatriske sykehus er undersøkt. Datamaterialet er hentet fra de nasjonale registrene som nå finnes ved Norsk Pasientregister. Det var også et formål med studien å undersøke det analytiske potensialet i bruk av slike store databaser basert på rutinedata. En av konklusjonene er at mangel på personentydige data gjør både forskning og kvalitetssikring vanskeligere. Avhandlingen viser at behovet for forbedret datakvalitet er stort, særlig for det psykiatriske registeret.

Personalia:
Torhild Heggestad har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen. Hun har tidligere jobbet i mange år som helsetjenesteforsker ved Sintef i Trondheim, og er nå ansatt ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen. Arbeidet er sluttført i et samarbeid mellom denne avdelingen og Institutt for klinisk medisin ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.04.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Kortere liggetider og økt antall ikke-planlagte reinnleggelser i sykehus: Økonomiske og kliniske avveininger”
Sted: Haukeland Universitetssykehus, Store Auditorium, Sentralblokken

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.04.2009, kl. 10:15, Haukeland Universitetssykehus, Store Auditorium, Sentralblokken

Kontaktpersoner:
Torhild Heggestad, epost: torhild.heggestad@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.