Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Telefonoppfølging til pasienter som har hatt hjerteinfarkt

Tove Aminda Hanssen   
Tove Aminda Hanssen disputerer 12. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” Improving outcomes after acute myocardial infarction: Implementing a post-discharge intervention providing information and support”.

Hovedmålet med studien var å bedre livsstil og helserelatert livskvalitet hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt. Tidligere forskning har vist at mange pasienter med hjerteinfarkt savner informasjon etter utskrivning fra sykehuset. For å bidra med informasjon og støtte og dermed kunne bedre livsstil og livskvalitet, har Hanssen utviklet, prøvd ut og evaluert et nytt tilbud til pasientene etter utskrivning fra Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Innspill fra pasienter som tidligere hadde gjennomgått hjerteinfarkt, gjennom fokusgruppeintervju, bidro i utviklingen av tilbudet. Dette besto av ukentlig oppringning til pasientene i den første tiden etter utskriving, av erfarne sykepleiere ved Hjerteavdelingen. Hensikten med telefonsamtalene var å svare på spørsmål, bidra med informasjon og støtte deltagerne i livsstilssendringer. Tilbudet omfattet også en åpen telefonlinje til sykepleierne for både pasienter og pårørende. Totalt 288 pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt deltok i uttestingen av tilbudet.

Resultat fra studien viser at telefonoppfølging bidro positivt til endring av livsstil og helserelatert livskvalitet seks måneder etter utskrivning. De som fikk det nye tilbudet var mer tilfredse med den oppfølging de hadde fått. På lang sikt opp til 18 måneder var det ingen tilleggseffekt av telefonoppfølgingen. Oppfølgningen viste også at alle deltagerne hadde det som befolkningen for øvrig med hensyn til helserelatert livskvalitet, angst og depresjon. De opplevde en fortsatt betydelig bedret livsstil sammenlignet med før de fikk infarktet.

Personalia:
Tove Aminda Hanssen (f.1965) er født, oppvokst og utdannet sykepleier i 1987 i Tromsø. Hun er cand. polit (1996) fra UiB og er fra 2000 ansatt som forskningssykepleier/ stipendiat ved Haukeland Universitetssykehus tilknyttet forskningsmiljøene ved Hjerteavdelingen og Seksjon for Sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Hanssen har mottatt forskningsmidler fra Helse Bergen HF, Helse Vest, Norsk Sykepleierforbund, Meltzers Høyskolefond og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.06.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Vitenskapelig evidens som understøtter hjertesykepleierens rolle hos hjertesviktspasienter: Effektivt og helseøkonomisk?"
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.06.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Tove Aminda Hanssen, 55974788, epost: tove.aminda.hanssen@helse-bergen.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.