Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Lymfekreft i Norge i perioden 1989-2003

Ingfrid Salvesen Haldorsen   
Ingfrid H. Salvesen Haldorsen disputerer fredag 6.februar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Primary Central Nervous System Lymphoma in Norway, 1989-2003. Incidence, clinical features, histopathological findings, imaging characteristics, treatment, and outcome in a 15-year national material.”

Primært lymfom i sentralnervesystemet (PCNSL) er lymfekreft i hjerne, ryggmarg eller øye, uten spredning utenfor sentralnervesystemet. Prognosen er alvorlig, men kan forbedres ved nyere behandling. Forekomsten av PCNSL er spesielt høy hos pasienter med AIDS.

Studien er basert på Kreftregisterets data for pasienter meldt med diagnosen PCNSL i årene 1989-2003. Gjennomgang av journaler, vevsprøver og radiologiske undersøkelser viste at det var 127 nye tilfeller av PCNSL i Norge i denne 15-årsperioden. I løpet av perioden ble PCNSL sjeldnere hos AIDS-pasienter men hyppigere hos personer uten AIDS.

I løpet av livet fikk 5,5 % av AIDS-pasienter denne lymfekreftsykdommen. Av disse var bare halvparten i live et par måneder etter at sykdomssymptomene startet, selv om enkelte levde atskillig lenger. Overlevelsen var bedre når sykdommen rammet personer uten AIDS. Halvparten var i live etter 7 måneder og 16 % etter 5 år. Leveutsiktene var best hos pasienter under 50 år og hos pasienter med god almenntilstand. Prognosen ble imidlertid ikke forbedret i løpet av 15-årsperioden. Derfor er det viktig med forbedret diagnostikk og behandling.

Radiologisk diagnostikk avslørte en eller flere svulster i hjernen hos de fleste av pasientene, men hos en del var det ingen funn som kunne gi mistanke om sykdommen. Raskere diagnostikk og tidligere behandling er ønskelig. Avhandlingen vil kunne bidra til dette.

Personalia:
Ingfrid H. Salvesen Haldorsen (f. 1968) er født og oppvokst i Bergen og ble cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1993. Hun jobbet i perioden 1998-2006 som lege ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og ble spesialist i radiologi i 2005. Siden 2006 har hun vært stipendiat ved Institutt for kirurgiske fag, UiB, lønnet av Samarbeidsorganet for Helse Vest. Hun er nå ansatt som overlege ved Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.02.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: “CNS lymfomer - tradisjonelle og nye bildediagnostiske metoder for deteksjon og monitorering av behandling”
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus, 3 et.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.02.2009, kl. 10:15, Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus, 3 et.

Kontaktpersoner:
Ingfrid H. Salvesen Haldorsen, epost: ingfrid.haldorsen@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.