Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Liberalisering endrer sivilsamfunnets politiske handlingsrom

Håvard Haarstad   
Håvard Haarstad disputerer fredag 18.09.2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Changing conditions for political practice: FDI discourse and political spaces for labor in Bolivia”.

Avhandlingen viser hvordan globaliseringsprosesser og økonomisk liberaliserende politikk endrer politiske handlingsrom for aktører i sivilsamfunnet. Med utgangspunkt i en casestudie i Bolivia argumenterer den for at fagbevegelse i formell sektor har fått et innsnevret politisk handlingsrom som følge av disse prosessene, mens sosiale bevegelser knyttet til urfolksproblematikk har fått et utvidet handlingsrom. Dette innebærer et skifte i politisk praksis og ideologi, der krav om anerkjennelse har blitt styrket på bekostning av krav om omfordeling. Et hovedanliggende i avhandlingen er å forklare hvordan dette skjer.

Avhandlingen består av seks artikler publisert eller akseptert i vitenskapelige tidsskrifter. De empiriske undersøkelsene har i hovedsak fokusert på utenlandske direkte investeringer (Foreign Direct Investments - FDI) og Det Internasjonale Pengefondet (IMF) sin politikk rundt disse, intervjuer av politiske aktører i Bolivia, og sekundærkilder. IMF fikk i perioden 1985 til 2006 gjennomslag for en privatiseringspolitikk med hovedmål å trekke utenlandske investeringer til Bolivia, spesielt til gassektoren. Investeringene førte til økt utvinningsaktivitet, men grunnlaget for fagorganisering ble svekket blant annet gjennom tap av arbeidsplasser. Sosiale bevegelser organiserte oppsagte arbeidere med utgangspunkt i etnisitet og krav om anerkjennelse i stedet for arbeid, og skapte slik et gjennomslagskraftig sivilsamfunn, som blant annet bidro til regjeringsskifte. Nasjonaliseringen av gassektoren i 2006 under President Morales har i liten grad gjenåpnet handlingsrommet for fagorganisering. Derimot har forbindelser til og samarbeid med sosiale bevegelser fornyet fagbevegelsens strategier og åpnet handlingsrom på enkelte områder.

Personalia:
Haarstad (født 1978) er oppvokst i Molde og har BA og MA-grader i geografi fra Western Kentucky University og UiB. Han har arbeidet med avhandlingen ved Institutt for geografi og har vært del av prosjektet ”The Spatial Embeddedness of Foreign Direct Investment” finansiert av Norges Forskningsråd. Han har for tiden arbeidssted ved Comparative Research Programme on Poverty (CROP).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.09.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Scalar politics' and the importance of the national scale for political spaces of democratisation, civil society politics and formal and informal labour in the Andes."
Sted: Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.09.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Håvard Haarstad, 55583092 eller 93447727, epost: havard.haarstad@geog.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.