Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Psykiske helsetiltak for unge flyktninger

Eugene Guribye   
Eugene Guribye disputerer mandag 11. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Refugees and Mental Health Interventions"

Tamilske flyktningforeldre foretrekker å samarbeide seg i mellom for å forebygge og bearbeide psykososiale problemer hos unge norsktamiler, fremfor å oppsøke det offentlige hjelpeapparatet. Dette kommer frem i Guribyes doktorgradsavhandling som er basert på to år med deltagende observasjon blant tamiler i Norge.

En litteraturstudie som inngår i avhandlingen viser at det er et underforbruk av mentale helsetjenester blant flyktninger i Norge i forhold til behov. I mange land er man ikke vant med å overlate denne typen problemer til det offentlige tjenesteapparatet. Samtidig er ikke det norske hjelpeapparatet godt nok utrustet til å imøtekomme flyktningenes spesifikke behov i forhold til språk, kommunikasjon og forskjeller i sykdomsoppfatninger. Det er også en tendens til å gruppere alle flyktninger i samme bås, uten å ta hensyn til deres ulikartede kulturelle bakgrunn og individuelle erfaringer. Dette kan påvirke både diagnostisering og behandling. Samtidig ønsker flyktninger seg ofte hjelp på andre arenaer enn det hjelpeapparatet kan tilby, for eksempel i forhold til barn eller ektefeller som ikke får innvilget opphold i landet. Tilbudet om samtaler med en totalt fremmed person kan i slike tilfeller virke meningsløst.

Tamilenes psykososiale tiltak er basert på en bredere tilnærming. Deres egne ressurser og traumatiske opplevelser brukes som grunnlag for forebyggende arbeid blant unge. Her står betydningen av utdanning, fysisk helse, nettverksbygging og sosialt engasjement i forhold til hjemlandet i fokus. Gjennom samarbeid med ulike fagmiljø er de også i stand til å organisere konkrete tiltak som er direkte rettet mot for eksempel depresjon og angst.

Norges rolle i fredsforhandlinger på Sri Lanka har bidratt til å gi mange tamiler en generell følelse av sosial støtte i Norge, samtidig som at det har ført til mer press på dem. Det er eksempler på at når norske medier har rapportert konflikter blant norsktamilsk ungdom, har dette blitt brukt mot både tamiler og norsk diplomati på Sri Lanka. Dette er nok en av årsakene til at tamilske ressurspersoner har lagt ned et omfattende frivillig arbeid for å forebygge problemer blant norsktamilsk ungdom.

Personalia:
Eugene Guribye ble født i 1972 og tok cand.polit.-graden ved Institutt for Sosialantropologi ved Universitetet i Bergen i 2000. Han har siden arbeidet som forsker i Antro Kulturkompetanse og ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Han har nå en post doc stilling ved Folkehelseinstituttet, divisjon for psykisk helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.05.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: ”Syn på sykdom i kollektivistiske versus individualistiske orienterte samfunn: Implikasjoner for psykisk helse intervensjoner”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.05.2009, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Eugene Guribye: 95161674, epost: eugene.guribye@rbup.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.