Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Hva nå, EU?

Jan Erik Grindheim   

Jan Erik Grindheim disputerer torsdag 25. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Stat, Region, Union – flernivåstyre i Den europeiske union”.

Kun 43 prosent stemte ved Europaparlamentsvalget nylig. Til tross for at integrasjonen mellom EUs medlemsstater stadig øker, spesielt på det regionale nivået. Hva betyr dette for EUs fremtid?

EU omfatter i dag 27 stater som er langt mer integrert økonomisk, juridisk og politisk enn tilfellet var da seks stater etablerte EF i 1957. På 50 år har det likevel ikke lykkes å skape ”en stadig tettere union” mellom de europeiske nasjonalstatene. Det viser blant annet den lave valgdeltagelsen til Europaparlamentet, det ene av EUs to besluttende organer. Ved det første direkte valget i 1979 deltok 63 prosent, i år 20 prosent færre – til tross for en sterk økning i Parlamentets makt.

I dag deler Parlamentet beslutningsmyndighet med medlemsstatenes representanter i Rådet for Den europeiske union på de områdene som har med EUs indre marked å gjøre. Rundt halvparten av alle vedtak som påvirker medlemsstatene er under innflytelse av Parlamentet, uten at verken dette eller avgjørelsene i Rådet ser ut til å vekke velgernes interesse. Dette hemmer naturligvis det politiske arbeidet og medvirker til følelsen av et demokratisk underskudd i EU. Men kan vi av den grunn si at unionssamarbeidet som sådan mangler legitimitet?

På femti år er EU utvidet i bredden og dybden. Flere avgjørelser tas i dag i Brussel med alminnelig flertall i Parlamentet og kvalifisert flertall i Rådet, og det har foregått en sterk administrativ europeisering på tvers av medlemsstatene som har gått tilnærmet upåaktet hen. Det er det siste som er temaet for Grindheims avhandling, hvor han viser at på de områdene hvor det tradisjonelt har vært lite politisk konflikt i EUs medlemsstater, har integrasjonen kommet lengst og omvendt. Dette gjelder spesielt på det regionalpolitiske området, hvor det gjennom et felles sett av tverrstatlige programmer, interregionale samhandlingsmønstre og sammenligningsstrategier er blitt utviklet et regionalpolitisk rom som kan være med på å sikre et fortsatt tett samarbeid mellom EUs medlemsstater.

Personalia:
Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder, timelærer ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, og redaktør av tidsskriftet Stat & Styring.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.06.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Diskuter styrke og svakheter relatert til forskjellige metoder anvendt i interdisiplinære flernivåstudier av europeisk integrasjon. Bruk denne diskusjonen til å analysere Islands nye politiske situasjon i forhold til EU-medlemskap”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 ved UiB

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 ved UiB

Kontaktpersoner:
Jan Erik Grindheim, tlf: 90 91 99 39. , epost: Jan.Grindheim@isp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.