Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kirurgisk behandling av hoftebrudd

Jan-Erik Gjertsen   
Jan-Erik Gjertsen disputerer fredag 17.april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Surgical treatment of hip fractures in Norway. The Norwegian Hip Fracture Register”

Hvert år blir ca 9000 personer operert som følge av hoftebrudd (dvs. brudd i lårhals og øvre del av lårbenet) i Norge. Et hoftebrudd er en alvorlig skade for den enkelte, og for samfunnet legger disse bruddene beslag på store ressurser både i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Så langt har det ikke vært konsensus blant landets kirurger om hva som er den beste behandlingen for flere av undergruppene av hoftebruddene. Et stort antall forskjellige ortopediske implantater er i bruk i dag. For å kvalitetssikre og bedre behandlingen av pasienter med hoftebrudd ble Nasjonalt Hoftebruddregister etablert i 2005 av Norsk Ortopedisk Forening. Driften er lagt til Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser i Bergen.

Avhandlingen består av 4 artikler som hovedsakelig bygger på data fra dette nyetablerte registeret. I den første artikkelen beskrives registeret og erfaringene etter to års drift. Resultatene bekrefter at det for flere av bruddtypene er forskjellig behandlingsmetoder avhengig av sykehus. Studien viser at rundt 80 % av hoftebruddene blir rapportert til registeret fra kirurgene og at 60 % av pasientene svarer på spørreskjema som de får tilsendt 4 måneder etter operasjonen.

I de to neste artiklene i avhandlingen presenteres resultatene for de to mest brukte operasjonsmetodene for lårhalsbrudd. Dersom bruddet er ute av stilling viser resultatene at pasienter som blir operert med en delprotese (hemiprotese) i hoften har mindre smerter, er mer fornøyde med operasjonsresultatet og har en høyere livskvalitet 4 og 12 måneder etter operasjonen, sammenlignet med pasienter som blir operert med skruer. Tilsvarende resultater ble funnet for demente pasienter og funnene var uavhengig av gangfunksjonen pasienten hadde før bruddet.

I den 4. artikkelen, som baseres på data fra Nasjonalt Register for Leddproteser, presenteres resultatene for operasjon med totalprotese i hofte innsatt grunnet akutt lårhalsbrudd eller følgetilstander etter lårhalsbrudd. Totalprotese gir gode resultater, men med en øket risiko for luksasjon av protesen, brudd rundt protesen og tidlig postoperativ infeksjon sammenlignet med proteser innsatt grunnet slitasjegikt i hoften.

Personalia:
Jan-Erik Gjertsen (f. 1976) er født i Bergen og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2001. Han er nå konstituert overlege ved Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Nasjonalt register for leddproteser ved Ortopedisk klinikk og Institutt for kirurgiske fag ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.04.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Konsekvenser av feiltilhelte brudd i underekstremiteten, med særlig vekt på artrose og degenerative forandringer"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetsykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.04.2009, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetsykehus

Kontaktpersoner:
Jan-Erik Gjertsen, tlf 55975672 / 95780782, epost: jan-erik.gjertsen@helse-bergen.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.