Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Ungdom i det islamske Indonesia

Lars E. Gjelstad   
Lars E. Gjelstad disputerer fredag 14. august 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Youth and Cultural Complexity in Contemporary Indonesia: The cultural production of youth at intersections of homes, schools, and peer groups in the city of Solo, Central Java.”

Studien, som er basert på 20 måneders feltarbeid i en javanesisk by i perioden mellom 1996 og 2005, fokuserer på hvordan ungdom formes i skjæringspunktene mellom familie, skole og ulike jevnaldernettverk.

Avhandlingen viser at ungdom aktivt tar del i utformingen av sosiale arenaer og kulturelle tradisjoner, og den argumenterer for at denne innsikten har grunnleggende konsekvenser for analysen av hvordan kultur overføres fra generasjon til generasjon. Kompleksiteten i slike overføringer, forstått som kommunikativ praksis, forsterkes ved tilstedeværelsen av ulike, samvirkende kulturelle tradisjoner: nasjonal utviklingsideologi, ulike varianter av Islam, en hierarkisk javanesisk kosmologi, samt ulike populærkulturelle impulser.

Ungdoms ulike måter å håndtere den slags kulturell diversitet er et sentralt tema i avhandlingen. Mer spesifikt ser studien på hvordan ungdom adopterer og forhandler motstridende idealer om hva det vil si å være en ung, moderne, utdannet, muslimsk indonesier i det 21. århundre. Siden ungdoms kulturelle praksiser på en arena legger føringer for deres opptreden på tilgrensende områder, argumenterer avhandlingen for viktigheten av nettopp å utforske ungdoms bevegelser mellom sentrale sosialiseringsarenaer. Videre belyser studien nytten av å se på kontinuitet og endring i konkrete ungdommers praksiser over en lengre tidsperiode, inkludert deres bevegelser inn og ut av ungdomsfasen. Et hovedfunn er at skoleungdoms ofte fortrolige omgang med populærkultur har stor betydning for deres forhold til etablerte kunnskaps- og autoritetsformer. Det argumenteres for at skapingen av mer relevante og meningsfulle forbindelser mellom elevenes liv i og utenfor skolen er en vedvarende utfordring i internasjonal utdanningsforskning så vel som i utformingen av praktisk politikk.

Personalia:
Lars E. Gjelstad kommer fra Sandefjord og tok cand.polit.-graden i 1999 ved Institutt for sosialantropologi, UiB. Etter 15 måneder som vitenskapelig assistent samme sted ble han i 2001 NFR-stipendiat. Gjelstad har hatt midlertidige undervisningsoppgaver ved Instituttet siden 1997. Han er for tiden ansatt i en førsteamanuensisstilling ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.08.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Lars E. Gjelstad, tlf: 91 81 92 50, epost: lars.gjelstad@sosantr.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.