Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Avleiringer i brønner og oljerør skaper produksjonsproblemer

Per Fotland   
Per Fotland disputerer 12. mars for Dr. Philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Solid-liquid phase changes and wettability related to oil production.”

Olje finnes ofte i reservoarer som på grunn av dybde og innhold av gass er under høye temperaturer og høyt trykk. Ved produksjon strømmer oljen mot overflaten og videre i rør til plattform og landanlegg. Denne transporten fører til store forandringer i trykk og temperatur. Når oljen kjøles ned og trykkavlastes, kan dette medføre utfelling og avleiringer av faste stoffer som enten har vært løst i vannet eller i oljen.

Ved temperaturer fra 20C og nedover kan vann og gass lage islignende strukturer kalt hydrater. Disse vil kunne plugge transportlinjer og føre til produksjons-stans. I vannet finnes også salter som kan avleires på brønnveggene og føre til innsnevringer og lave produksjonsrater. Oljen inneholder asfaltener som kan danne kokslignende belegg på innsiden av rør og prosessanlegg. Disse beleggene er vanskelige og kostbare å fjerne, derfor brukes kjemikalier for å hindre at de dannes.

I dette forskningsarbeidet er det utviklet både teoretiske og eksperimentelle metoder som kan benyttes for å forutsi og kartlegge problemene som er nevnt ovenfor. Det er også påvist hvordan disse stoffenes overflategenskaper spiller en viktig rolle i å beskrive hvordan og hvor hurtig avleiringene dannes. En forbedret forståelse av disse fenomenene fører til riktig behandling med betydelige reduksjoner i kjemikalieforbruk og dermed også lavere kostnader.

Eksempelvis er det vist at hvis hydratenes overflate er oljevåt vil dette føre til mindre problemer enn hvis overflaten er vannvåt. Det er utviklet eksperimentelle metoder for å kartlegge hydratoverflatene i ulike oljer. Gjennom å undersøke hvordan hydratene påvirker olje-vann emulsjoner kan hydratoverflatens egenskaper bestemmes.

Det er også vist hvordan asfaltenenes overflate påvirker veksten av belegget og det er gjennomført teoretiske beregninger som forutsier når asfaltenene vil skape problemer. På grunnlag av denne informasjonen kan det bedre gjennomføres tiltak for å hindre asfaltenavleiringer i produksjonsbrønner.

Eksperimentelle målinger av saltutfellinger ved reservoarbetingelser viser at disse vokser hurtigere ved temperaturer opp mot og over 100C. Ved planlegging av feltutbygginger må dette tas hensyn til slik at kostbare renseoperasjoner unngås.

Personalia:
Per Fotland er født i 1957 i Bergen. Han er utdannet cand. Real. i fysikalsk kjemi ved Universitetet i Bergen i 1982. Har tidligere jobbet ved Norsk Hydros forskningssenter i Bergen, og er nå ved StatoilHydros forskningssenter i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.03.2009, kl. 10:30, Kjemisk Institutt, Aud. 2, Realfagbygget, Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Per Fotland, epost: pfot@statoilhydro.com
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.