Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Gråt og omsorg i barnehagen

Else Foss   
Else Foss disputerer torsdag 29. januar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Den omsorgsfulle væremåte. En studie av voksnes væremåte i forhold til barn i barnehagen.”

I norske barnehager har barn rett til omsorg ifølge barnehageloven. Barn skal kunne forvente å bli trøstet av omsorgsbetrodde voksne når de der og da er følelsesmessig ute av seg. Denne avhandlingen bidrar med ny forskningsbasert viten om de voksnes omsorg for de minste barna. Via en feltstudie av gråt påvises det hva som faktisk fremmer og hemmer barns livsmuligheter i barnehagen. Videre frembringes kunnskap om hva den omsorgsfulle væremåte handler om – også i forhold til oppdragelse. Funnene baseres på et observasjonsmateriale av 35 barn (2-6 år), og 7 voksne på 3 avdelinger i en barnehage, og intervjuer med de voksne.

Det mest overraskende i det halvårige feltarbeidet var de mange positive observasjonene der voksne avverger potensielle gråtsituasjoner. Funn fra observasjoner og intervjuer viser at i disse situasjonene er voksne i forkant og tilgjengelige, og vil at barna skal få være den de er og ha tro på seg selv.

Studiens overordnede funn tar utgangspunkt i de meget få observasjonene hvor voksne oppførte seg på en negativ måte overfor gråtende barn. Å ignorere barnegråt ved å unnlate å se, høre og berøre barna, omtales i avhandlingen som omsorgssvik – selve motsatsen til den omsorgsfulle væremåte.

Andre overordnede funn viser at omsorg og oppdragelse er to sider av samme sak når det dreier seg om voksnes væremåte. Ved sin væremåte driver voksne holdningsformidling overfor barn. Ignorerte barn som gråter, kan miste troen på at de blir verdsatt. De bivånende barna tar inn at det ikke er lov å gråte f.eks. i barnehagens samlingsstund. Slik vil barn som er vitne til og offer for omsorgsløs oppdragelse, utsettes for det Foss kaller ”svart oppdragelse”.

I avhandlingen slås det fast at omsorg er en etisk og moralsk oppgave. Etisk sett handler det om at den livsnødvendige omsorgen er en fundamental fordring. Moralsk sett handler det om at det er svært viktig at den omsorgsansvarlige påser at egen væremåte er omsorgsfremmende og viser aktelse for barns liv. Det konkluderes derfor med at de barnehageansattes omsorgsbaserte pedagogiske skjønn er helt nødvendig og en forutsetning for å kunne gjennomføre barnehagens oppdragelsesoppgave.

Personalia:
Else Foss er født og oppvokst i Stavanger, er utdannet allmennlærer og har hovedfag i pedagogikk fra Norges lærerhøgskole (nå NTNU), Trondheim i 1975. I dag arbeider hun som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold, Avdeling for lærerutdanning. I en årrekke har hun vært tilknyttet førskolelærerutdanninga, men har også arbeidet noen år for Norads fredskorps i Zambia og for Fylkesmannen i Vestfold.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.01.2009, kl. 09:45. Oppgitt emne: "Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen definerer barnehagens innhold som "omsorg, oppdragelse og læring". Drøft forholdet mellom disse begrepene i lys av nasjonal og internasjonal barnehageforskning"
Sted: Auditorium 130, Christies gate 12, 1. et.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.01.2009, kl. 11:15, Auditorium 130, Christies gate 12, 1. et.

Kontaktpersoner:
Else Foss, tlf: 33 03 14 09/33 36 86 08, epost: else.foss@hive.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.