Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Etterligning av blodåredannelse for å finne nye medikamenter for kreftbehandling

Lasse Evensen   
Lasse Evensen disputerer fredag 2. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”In vitro studies on the role of mural-endothelial cell interactions in angiogenesis – Mechanisms and imaged-based high-throughput screening for therapeutic discovery”.

Angiogenese er definert som nydannelse av blodårer fra allerede eksisterende blodårer. Hensikten med angiogenese er å øke antall blodårer for å forsyne oksygen- og næringsfattig vev med blod. Under angiogenese vokser det ut forgreninger fra de eksisterende blodårene ved at celler i blodåreveggen deler seg og vandrer mot kilden av angiogenese-utløsende faktorer som kan være vev med lavt oksygennivå eller i en sykdomsrelatert sitasjon, en kreftsvulst.

Tre hovedkomponenter er med på å drive angiogenese; cellene som danner tuben som transporterer blod, spesialiserte celler som sitter utenpå blodårene og bindevev som omslutter blodårene. Cellene som sitter utenpå blodårene påvirker de cellene som danner tuben som transporterer blod og styrer hvordan de responderer på ytre stimuli. Angiogenese er en sjelden prosess i voksne individer, men hyppig i kreftsvulster og er dermed et lovende angrepspunkt for å behandle kreft.

For å etterligne angiogenese i en levende organisme har Evensen studert cellekulturer bestående av de to celletypene som danner blodårer. Ved å plassere de to celletypene i samme skål gjenskapes bemerkelsesverdig mange prosesser fra angiogenese i en levende kropp. Dette inkluderer cellevandring, stans i celledeling, nettverksdannelse som ligner et blodåresystem, utskillelse av bindevev og spesialisering av celler slik at de til slutt ligner på et ferdigutviklet blodåresystem. Dette modellsystemet anses å være en forbedring av eksisterende modellsystemer da det ligner bedre på blodårer i kroppen.

Angiogenese er en kompleks prosess og cellene snakker sammen ved hjelp av kjemiske signaler. I arbeidet har rollen til den viktigste faktoren som stimulerer angiogenese blitt studert da ytterligere viten omkring dette kan bidra til bedre forståelse av blant annet hvordan kreftsvulster vokser.

Videre har Evensen tilpasset modellsystemet til automatisert utførelse av roboter slik at flere tusen stoffer kan analyseres på kort tid. Dette er en mye brukt strategi i dagens forskning og kan føre til oppdagelse av nye stoffer som har potensial til å bli inkludert i behandling av kreft. Nå som modellsystemet er tilpasset denne type forskning er målet i fremtiden å bruke det til å lete etter nye stoffer som spesifikt kan ødelegge blodårer i og rundt kreftsvulster for dermed å hemme veksten av disse.

Personalia:
Lasse Evensen er født i 1976 i Sandefjord og er utdannet cand. scient. i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen i 2003. Siden da har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen under veiledning av Professor James B. Lorens.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.10.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Therapeutic potential of angiogenesis inhibition"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.10.2009, kl. 10:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Lasse Evensen, tlf: 958 50 073, epost: Lasse.Evensen@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.