Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Forbindelser i råolje som hindrer gasshydratplugger

Kristin Erstad   
Kristin Erstad disputerer 26. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“The influence of crude oil acids on natural inhibition of hydrate plugs”

Under produksjon og prosessering av petroleum kan det dannes gasshydrater i transportrørledninger og i produksjonsutstyr. Gasshydrater dannes av vann og gass ved lave temperaturer og høye trykk. I flerfasestrømninger av olje, gass og vann er dannelse av gasshydrater et stort problem fordi de ofte bygger seg opp til store plugger som effektivt kan blokkere en rørledning. Oljeindustrien bruker hemmende kjemikalier som for eksempel metanol for å forhindre at plugging skal inntreffe. Denne type inhibering medfører store kostnader fordi store volumer er nødvendig. I tillegg kan det ha negative konsekvenser for miljøet.

I nærvær av enkelte typer oljer dannes hydratene som små ”snølignende” partikler som transporteres lett i væskestrømmen uten fare for plugging. Råoljer som påvirker hydratene til å oppføre seg ikke-pluggende inneholder naturlige inhiberende komponenter. Disse er antatt å være polare molekyler, som er tilstede i svært lave konsentrasjoner. Disse er aktive i å binde seg til hydratoverflaten. Denne mekanismen hindrer kontakt mellom hydratpartiklene og dermed videre oppbygging av plugger. Dersom disse aktive molekylene kan isoleres og strukturoppklares kan de potensielt utvikles til miljøvennlige hydratinhibitorer som kan tilsettes i lav dosering, og mulig erstatte bruk av kjemikalier som metanol.

Råolje har en ekstremt kompleks kjemisk sammensetning og er derfor ikke enkel å analysere. Petroleumssyrer er en klasse av polare forbindelser som har vist seg å ha inhiberende effekt på hydratplugging. Arbeidet i denne avhandlingen har vært fokusert mot å utvikle metoder for å isolere petroleumssyrer fra den komplekse råoljematriksen, utføre kjemisk analyse av syrene samt testing av syrenes inhiberende effekter på pluggdannelse. Resultatene viser at selv etter isolasjon og videre fraksjonering til undergrupper, består syrene fremdeles av en kompleks blanding av tusenvis av forbindelser. Det er isolert en syreunderklasse som viser svært høy inhiberende effekt, mens en annen syreunderklasse korrelerer med høyere risiko for pluggdannelse.

Avhandlingen har vært en del av forskingsprosjektet HYPERION, et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og StatoilHydro ASA.

Personalia:
Kristin Erstad er født i 1969 og oppvokst i Vaksdal. Hun er utdannet Cand.Scient. i organisk kjemi ved Universitetet i Bergen i 2004. I 2005 begynte hun å jobbe som stipendiat ved Kjemisk Institutt, UiB. Siden januar 2009 har hun vært fast ansatt som seniorforsker ved StatoilHydro ASA sitt forskningssenter i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.03.2009, kl. 10:30, Aud. 2, Realfagsbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Kristin Erstad, tlf. 55 58 34 80, epost: kristin.erstad@kj.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.