Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Spedbarnsernæring og vekst i Øst-Uganda

Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen   
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen disputerer tirsdag 29. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Feeding and growth of infants in Eastern Uganda: Methodological challenges and associated factors”

Barnedødelighet er et stort globalt problem og feilernæring er en viktig grunn til at nesten 10 millioner barn dør årlig. Fullamming er etablert som det tryggeste ernæringsalternativet til spedbarn under 6 måneder og anbefalt av verdens helseorganisasjon. For tidlig introduksjon av vannholdig væske og kumelk utgjør en betydelig risiko for infeksjonssykdommer og død i mange lavinntektsland, samt HIV-1-smitte via brystmelk der mor er HIV-positiv. Til sammenlikning beskytter fullamming mot HIV-1-smitte. Studien belyser praksis hva gjelder barneernæring, vekst og relaterte faktorer med bakgrunn i feltstudier fra Mbale, Øst-Uganda. Der er spedbarnsdødeligheten ca 80/1000 og 6 % av den voksne befolkning er HIV-1-smittet. Kvantitative og kvalitative metoder som er benyttet er: 1) en spørreundersøkelse blant 727 mødre med barn under 1 år, 2) en ukentlig oppfølgingsstudie i 3 måneder etter fødsel blant 30 mor-barn par, og 3) en kvalitativ studie med åtte fokusgruppediskusjoner, fire blant fedre og fire blant mødre.

Studien fant at amming var svært utbredt, 99 % av barna i spørreundersøkelsen ble ammet, men fullamming eksisterte nesten ikke. Mødrene hadde liten forståelse for hvorfor fullamming ble promotert. Fedrene følte seg helt utestengt fra helseundervisningen som angikk barna deres. Spørreundersøkelsen viste at 57 % av barna ble gitt annen føde enn brystmelk de første dagene etter fødsel. De kvalitative analysene viste også at dette var lokalt akseptert og forventet. Dersom mor valgte å ikke amme kunne det få dramatiske sosiale konsekvenser for moren.

I andre halvår ble det observert at barna ikke fikk tilstrekkelig ernæring i tillegg til brystmelk. Blant mer enn 700 babyer under 1 år hadde 17 % for lav høyde-for-alder og det forekom hyppigere blant gutter enn jenter (59 versus 41%). Fattigdom var assosiert med redusert lengdevekst. Studien belyser også metodologiske aspekter og dypereliggende mekanismer som har betydning for etablering og evaluering av barneernæringsprogrammer.

Personalia:
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen er født 1974 i Oslo, gift med Terje Engebretsen, barn: Synne Marie og Simon. Hun har Cand. Mag. fra historisk fakultet, Universitetet i Oslo 1997 og Cand. Med. fra Universitetet i Bergen 2003, og er nå lege. Pågående samarbeid med Uganda og Sør-Afrika. Hun er tilknyttet Senter for Internasjonal Helse, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB hvor hun vil fortsette som post-doc og jobbe med internasjonal barnehelse.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.09.2009, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen, tlf: 55 58 85 53 (a), 97 76 50 15 (mob), epost: ingunn.engebretsen@cih.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.