Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Likebehandling og inkluderende arbeidsliv

Tine Eidsvaag disputerer fredag 8. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Handlaus gjæte. Vern mot utstøting og diskriminering av arbeidstakere med helseproblemer eller funksjonsnedsettelse.”

Mennesker med nedsatt funksjonsevne eller helseproblemer har i praksis store vansker med å oppnå og beholde sysselsetting på det åpne norske arbeidsmarkedet. Dette til tross for en sterk satsing på inkluderende arbeidsliv og stadig strengere krav til likebehandling og tilrettelegging siden årtusenskiftet.

Vanskene disse gruppene møter på arbeidsmarkedet har dels sammenheng med omgivelsenes barrierer; slik som arbeidsgivernes stereotype holdninger; fysiske hindringer på arbeidsplassen og organisatoriske barrierer i form av arbeidsvilkår tilpasset mennesker uten funksjonsnedsettelser. Dels har vanskene sammenheng med at helseproblemene eller funksjonsnedsettelsen har ført til redusert arbeidsevne hos den enkelte arbeidstaker.

Denne arbeidsrettslige avhandlingen tar opp ulike typer reguleringer med formål å verne personer med nedsatt funksjonsevne eller helseproblemer mot diskriminering og utstøting fra arbeidslivet etter gjeldende norsk rett:

Arbeidsmiljøreguleringen stiller krav om at det generelle arbeidsmiljøet ikke skal virke utstøtende, samtidig som arbeidsmiljøet skal tilpasses den enkeltes arbeidstakernes fysiske og psykiske forutsetninger.

Oppsigelsesvernreguleringen stiller krav til varighet og omfang av redusert arbeidsevne hos arbeidstaker, for at dette skal gi grunnlag for oppsigelse. Arbeidsgiver har plikt til individuell tilrettelegging for å avhjelpe vansker i arbeidet som har sammenheng med sykdom o.l.

Diskrimineringsvernreguleringen forbyr arbeidsgiver å behandle arbeidssøkere og arbeidstakere dårligere som følge av nedsatt funksjonsevne. Også her har arbeidsgiver plikt til individuell tilrettelegging.
Personvernreguleringen setter restriksjoner for arbeidsgivers rett til å innhente og behandle helseopplysninger i arbeidsforhold.

Disse regelsett er i stor grad overlappende med hensyn til hvilke persongrupper de i praksis verner, og hvilke situasjoner de får anvendelse i. Likevel er de i liten utstrekning sett i sammenheng av lovgiver. Avhandlingen analyserer og sammenlikner arbeidstakernes vern mot utstøting og diskriminering etter de ulike reguleringene.

Personalia:
Tine Eidsvaag er cand. jur. fra Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt som amanuensis ved Juridisk fakultet siden 1988.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.05.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: Styringsrett og krav til saklig utøvelse i norsk rettspraksis og rettslitteratur.
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.05.2009, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen

Kontaktpersoner:
Tine Eidsvaag, tlf. 55 58 95 48, epost: eidsvaag@jur.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.