Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Fordeling av olje og vann i oljereservoarer

Ketil Djurhuus   
Ketil Djurhuus disputerer fredag 13. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Dynamic NMR and Pore Scale Characteristics"

Effektiv oljeproduksjon avhenger av gode modeller for hvordan olje beveger seg i et oljereservoar. Et oljereservoar består av bergarter som inneholder et nettverk av små væskefylte hulrom kalt porer. For å kunne beskrive strømning av olje i et reservoar er to viktige egenskaper ved reservoaret størrelsen på porene og fordeling av olje og vann i porene.

Avhandlingen omhandler bruk av magnetisk resonans (NMR) for å undersøke egenskaper ved porøse bergarter fra oljereservoarer. I det daglige er NMR mest kjent fra medisinske undersøkelser som en avbildningsteknikk for ulike typer kroppsvev. Tidligere undersøkelser har vist at NMR også kan være et alternativ for å studere prøver fra oljereservoarer.

For oljereservoarer er det spesielt interessant å benytte NMR for å studere porestrukturer og fordeling av olje og vann i slike materialer. Vanligvis blir disse egenskapene bestemt ved å strømme væsker gjennom steinprøver fra reservoaret. Ulempen med slike metoder er at de ofte er tidkrevende og til dels upresise. Det er derfor ønskelig med alternative måleteknikker.

NMR er en eksperimentell teknikk som utnytter at enkelte atomkjerner har magnetiske egenskaper. Det vanligste er å studere hydrogenatomer. I en oljerelatert sammenheng vil hydrogen i olje og vann gi ulike NMR signaler. I tillegg vil hydrogen i små porer gi forskjellig signal fra hydrogen i større porer. Ved å studere signalet fra NMR kan vi derfor få informasjon om både størrelsen på porene og fordeling av olje og vann i disse.

I dette studiet er prøver fra forskjellige oljereservoarer med ulike egenskaper undersøkt for å gi økt innsikt i hvordan porestørrelser og fordeling av olje og vann spiller inn ved bruk NMR på porøst materiale. Resultatene bekrefter at NMR kan gi verdifull informasjon om strukturen i porøse medier.

Personalia:
Ketil Djurhuus er født i 1977, og oppvokst i Bergen. Han er utdannet Cand. Scient. i fysikalsk kjemi ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen i 2003. I perioden 2005-2008 har han jobbet med doktorgraden ved Senter for integrert petroleumsforskning (CIPR) og Kjemisk institutt ved UiB. Djurhuus er i dag ansatt som seniorforsker ved Senter for integrert petroleumsforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.03.2009, kl. 10:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Ketil Djurhuus. tlf. 55 58 36 92, epost: ketil.djurhuus@cipr.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.