Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Auksjoner – teori, empiri og eksperimenter

Eirik Norvald Christensen   
Eirik Norvald Christensen disputerer fredag 13.februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Auctions — theory, empirics and experiments”

En auksjon kan defineres som en markedsløsning der et sett av regler bestemmer ressursallokeringen og prisene er basert på bud fra markedsdeltakerne. Auksjoner er en svært gammel og kjent handelsform og brukes i mange markeder, for eksempel ved boligsalg, offentlige anbud og handel med verdipapirer. Studier og forståelse av hvordan auksjoner fungerer er derfor viktig for å sikre økonomisk effektivitet.

Doktorgradsavhandlingen tar for seg flere spørsmål knyttet til auksjonsteori og praktisk bruk av auksjoner, som for eksempel hvordan budgivere former sine bud, hvordan forskjellige auksjonsmekanismer virker i forhold til hverandre, og hvordan andre markeder påvirker og blir påvirket av et auksjonsmarked.

Avhandlingen består av fire artikler der de to første bidrar til den teoretiske delen av litteraturen. Den første artikkelen studerer auksjoner der man byr på både pris og kvalitet som for eksempel er vanlig i offentlige anbud. Artikkelen viser at slike auksjoner kan få bedrifter med ulik kostnadsstruktur til å konkurrere hardt med hverandre sammenlignet med prisauksjoner. Den andre artikkelen studerer en TV-kanals insentiver til å velge eksklusiv distribusjon og hvordan auksjoner av for eksempel senderettigheter til sport påvirker dette valget. I artikkelen vises det at auksjoner av eksklusive rettigheter under gitte omstendigheter kan redusere sannsynligheten for eksklusiv distribusjon.

De to siste artiklene tar utgangspunkt i såkalt eksperimentell økonomi og tester auksjonsteori gjennom at studenter deltar i auksjoner over et pc-nettverk. I de to artiklene sammenlignes auksjonsutfallene med hva teori predikerer. I det første eksperimentet studeres en såkalt minste unike bud auksjon og deltakerne byr samlet sett, men ikke hver for seg, tett opp mot hva teorien predikerer. I den siste artikkelen testes auksjonsfenomenet ”vinnerens forbannelse” som omhandler at man betaler mer for et objekt i en auksjon enn det i virkeligheten er verdt (noe som for eksempel kan skje ved bud på et oljefelt der oljemengden er ukjent på budtidspunktet). I eksperimentet testes en modell for begrenset rasjonalitet, men modellen forklarer i liten grad eksperimentsdeltakernes oppførsel og i artikkelen gis det et forslag til en utvidet modell som i større grad kan forklare eksperimentresultatene.

Personalia:
Eirik Norvald Christensen er født i 1978 og oppvokst og bosatt på Askøy. Han tok sin hovedfagseksamen ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen i 2003. Fra 2004-2008 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for økonomi finansiert gjennom NFR-prosjektet ”Strategisk fakultetsprogram i konkurranserett”. Han er nå ansatt i Konkurransetilsynet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.02.2009, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Public procurement: is competition always good?"
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2009, kl. 13:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Eirik N. Christensen, tlf 99 52 19 78, epost: eirik.christensen@gmail.com
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.