Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Genforandringer som årsak til kjemoresistens ved brystkreftbehandling

Ranjan Chrisanthar   
Ranjan Chrisanthar disputerer fredag 13. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Resistance to Chemotherapy in Breast Cancer: Potential role of p21B, p27 and the p53 apoptotic pathway”.

Cellegiftbehandling er ofte en nødvendig del av suksessfull behandling av brystkreft. Imidlertid vil en del pasienter ha liten eller ingen effekt av forskjellige cellegiftkurer. Dette skyldes genetiske endringer i pasientens kreftceller. Kunnskap om hvilke endringer som gir resistens vil være av stor nytte for å gi pasienter korrekt behandling.

Under doktorgradsarbeidet har Ranjan Chrisanthar kartlagt mutasjoner og andre forandringer i en rekke gener som mulig årsak til resistens mot cellegiftbehandling i brystkreft. Han har i tillegg for første gang vist at mutasjoner i CHEK2 (genet som aktiverer vaktmestergenet p53 ved DNA-skade) også er assosiert med resistens mot cellegiften epirubicin (antracyklin).

Her vises for aller første gang at defekter i en funksjonell signalvei er årsak til resistens mot epirubicin. Videre har han påvist nye kimcelle mutasjoner (mutasjoner som nedarves) som til nå har vært ukjent som årsak til brystkreftutvikling. Arbeidet omhandler også kartlegging av familie-anamnese og funksjonelle mutasjonsstudier.

Arbeidet utgår fra Seksjon for Onkologi, Institutt for Indremedisin og Molekylærbiologisk Institutt, Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av professorene Per Eystein Lønning og Johan R. Lillehaug, og er finansiert av Helse-Vest.

Personalia:
Ranjan Chrisanthar (1977) er født i Sri Lanka (Tamil) og kom til Norge (Sandnes) i 1989. Han tok hovedfag (cand. scient.) i molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen (H-2002). Fra 2003 jobbet han som forskningsassistent ved brystkreftgruppen under ledelse av professor Per Eystein Lønning. Har siden høsten 2004 vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.03.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”MikroRNA – nye muligheter for kreftdiagnostikk og behandling?”
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB).

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.03.2009, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB).

Kontaktpersoner:
Ranjan Chrisanthar, epost: ranjan.chrisanthar@mbi.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.