Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Erosjon og avleiring frå Bødalsbreen

Valentin Burki   
Valentin Burki disputerer 6. januar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Glacial processes, sediment budgets and erosion rates: The Bødalsbreen Glacier, western Norway”

Breane er vakre naturfenomen som har stor innverknad på korleis landskapet utvikar seg. Dagens og fortidas brear har grave seg djupt ned i berggrunnen og forma det vakre og verdskjende fjordlandskapet som kvart år dreg til seg turistar i tusental. Både på land og i sjø finst det store mengder lausmassar som breane har avsett.

Det er mange årsaker til at det er viktig å forstå og kvantifisere erosjon og avsetjing frå breane. For eksempel vil dette gjere det mogleg å få betre kunnskap om korleis landskapet har utvikla seg gjennom tid. Jord danna ved breaktivitet er viktige som reservoar for grunnvatn og ressursar for byggeindustrien, og utgjer det viktigaste jordbruksarealet i mange deler av verda. I tillegg vil glasial erosjon konsumere CO2 frå lufta og slik kunne ha effekt på det globale klimaet.

I dette doktorgradsarbeidet vart glasial erosjon og avleiring undersøkt i eit område ved Bødalsbreen i vest-Noreg. Dei glasiale prosessane har her verka i tidsperioden etter den vesle istida (ca 1750). Sedimenta framfor breen vart analyserte og kvantifiserte ved bruk av fleire ulike teknikkar, og innsamla data gjer det mogleg å rekne ut kor raskt breen kan slite ned berggrunnen. Resultata tyder på at nedslitinga går fortare enn det ein har funne gjennom tidlegare arbeid i Noreg.

Arbeidet viser elles kor viktig omarbeiding av eldre avleiringar er i glasiale prosessar. Det inneber at ein i eit område med aktive brear kan ha fleire syklusar med erosjon, transport og avleiring. Gjennom å studere slike prosessar kan ein også forstå korleis dette påverkar eigenskapen til avleiringane. Slik kunnskap kan ha stor nytte mellom anna i geoteknisk samanheng.

PhD-prosjektet er ein del av ”SEDITRANS”-prosjektet finansiert av Noregs Forskningsråd. I dette prosjektet blir prosessar som styrer landskapsutviklinga studert langs eit snitt frå dal til fjord i Nordfjord. Fylkesmannen i Sogn & Fjordane og leiinga ved Jostedalen Nasjonalpark gav løyve til å gjennomføre feltarbeid i nasjonalparken.

Personalia:
Valentin Burki (f 1977) vaks opp i Solothurn, Sveits. Han tok diplomeksamen ved Swiss Federal Institute for Technology i Zürich i 2004. Frå 2004 til 2008 har han arbeidd med doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geovitskap (UiB) og Noregs geologiske undersøking (NGU) i Trondheim. Han arbeider no ved Universitetet i Zürich.

Tid og stad for disputasen:
06.01.2009, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersonar:
Valentin J. Burki, epost: valentin.burki@geo.uzh.ch
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlinga kan lånast på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlinga, kontakt kandidaten direkte.