Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Ny skog de siste 50 åra skyldes i hovedsak gjengroing – ikke varmere klima

Anders Bryn   
Anders Bryn disputerer tirsdag 06.10.2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” Vegetation mapping and landscape changes. GIS-modelling and analysis of vegetation transitions, forest limits and expected future forest expansion”.

Skogens utbredelse i Norge øker og skoggrensene stiger. Avhandlinga viser hvor viktig endret utmarksbruk har vært for gjengroing og etablering av ny skog i Norge de siste 50 åra. Denne prosessen vil fortsette og store arealer i kyst- og fjellregionene vil gro til med skog de nærmeste åra. Sammenliknet med effektene av gjengroing, har temperaturendringer de siste 50 åra hatt minimal effekt på økt utbredelse av skogen. Det mange oppfatter som resultater av nyere klimaendringer, er i virkeligheten effekter av gjengroing etter redusert utmarksbruk. Samtidig viser avhandlinga hvor store effekter eventuelle framtidige klimaendringer kan ha for skogens utbredelse. Selv uten framtidige klimaendringer vil gjengroing etter redusert utmarskbruk ha store landskapseffekter og ha betydelig innvirkning på for eksempel biologisk mangfold og reiselivets landskapsutnyttelse.

Avhandlinga fokuserer på metoder for å skille de økologiske effektene av gjengroing etter endret utmarksbruk fra effektene av nyere klimaendringer, med spesielt fokus på temperaturendringer. I dette arbeidet har kartografisk modellering av vegetasjonstyper stått sentralt. Spesielt vektlegger avhandlinga å modellere landskapets forventede naturtilstand. Ved å sammenlikne den forventede naturtilstanden med dagens landskap, er det mulig å skille ut de menneskeskapte effektene på vegetasjon og landskap.

Avhandlinga består av en innledende del som sammenfatter fagområdets problemstillinger, teorier og utvikling. Videre består avhandlinga av 4 artikler, hvorav 3 er publisert eller akseptert i vitenskapelige tidsskrifter. Den siste artikkelen er sendt inn for fagfellevurdering.

Personalia:
Anders Bryn (født 1970) er oppvokst i Oslo og har cand. scient.-graden i biologi fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med avhandlingen ved Norsk institutt for skog og landskap og vært tilknyttet Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. PhD arbeidet er finansiert av Norsk institutt for skog og landskap. Han er for tiden forsker ved Norsk institutt for skog og landskap og førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.10.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Vegetation mapping as tool for the ecological understanding of a changing world."
Sted: Auditoriet, 1. etasje i Bergen Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15 ved Universitetet i Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.10.2009, kl. 10:15, Auditoriet, 1. etasje i Bergen Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15 ved Universitetet i Bergen

Kontaktpersoner:
Anders Bryn, Tlf: 64949741, epost: anders.bryn@skogoglandskap.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.