Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Etikk og krim-journalistikk

Svein Brurås   
Svein Brurås disputerer 24.april for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Kriminaljournalistikkens etikk. PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner”.

Avhandlingen henter sitt materiale fra Pressens Faglige Utvalg, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. PFU tar imot klager mot mediene og avgir uttalelser om eventuelle brudd på ”god presseskikk”. Men hvilket etisk grunnsyn er det som kommer til uttrykk i PFU sine uttalelser? Hvilke grunnleggende moralfilosofiske tenkemåter kan vi spore i de autoritative uttalelsene fra pressens yrkesetiske klageorgan?

I avhandlingen kobles praktisk journalistisk yrkesetikk med moralfilosofisk teori. Brurås analyserer PFUs uttalelser om kriminaljournalistikk i perioden fra 1972 til 2006. Uttalelsene tolkes i lys av tre ulike moralfilosofiske teorier: diskursetikk, dydsetikk og nærhetsetikk.

Pressens Faglige Utvalg står i mange klagesaker overfor en presseetisk problemstilling som involverer tre ulike hensyn, nemlig individets beskyttelse veid opp mot samfunnets nytte og ytrerens frihet. De tre hensyn favoriseres av hvert sitt teorigrunnlag: Individets beskyttelse kan forstås som et nærhetsetisk hensyn som støttes av moderne omsorgsetiske teoridannelser med et sterkt fokus på det sårbare enkeltmennesket. Samfunnets nytte uttrykker en konsekvensetisk tenkemåte med eldgamle aristoteliske røtter; den er opptatt av både yrkesutøverens karakter og ”dyder” og det gode samfunn. Ytrerens frihet er en diskursetisk grunntanke og uttrykker en forutsetning for den rasjonelle og sannhetssøkende offentlige samtale.

Hvilket av de tre hensyn PFU legger mest vekt på kan variere; her er det mange forhold som spiller inn. Studien viser imidlertid at den autoriserte norske presseetikken har et sterkt preg av diskursetiske tenkemåter. Pressens Faglige Utvalg er opptatt av prosedurale normer for den offentlige samtale, og legger mindre vekt på journalistens karakter og journalistikkens kvalitet.

Tid og sted for selvvalgt prøveforelesning:
Torsdag 23.04.2009, kl.16:15, sted: Ulrike Pihls Hus, Prof.Keysers gt 1.
Selvvalgt tema:”Media Accountability Systems” (MAS): Om regulerende krefter mellom jus og marked”.

Personalia:
Svein Brurås er født i 1955 og kommer fra Bergen. Han er utdannet cand.theol, og har yrkesbakgrunn som journalist. De senere år har Brurås vært ansatt som førsteamanuensis ved journalistutdanningen på Høgskulen i Volda. Han har publisert en rekke lærebøker og forskningsbidrag om journalistikk og presseetikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.04.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Tekstanalyse i forskning om journalistikk”
Sted: Ulrike Pihls Hus, Prof.Keysers gt 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.04.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls Hus, Prof.Keysers gt 1.

Kontaktpersoner:
Svein Brurås, tlf. 900 56 913, epost: sb@hivolda.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.