Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Lovende nye hjertemarkører

Trygve Brügger-Andersen   
Trygve Brügger-Andersen disputerer fredag 27. november 2009 for PhD-graden med avhandlingen: " Biomarkers for global risk assessment in the acute coronary syndrome".

Noen pasienter med brystsmerter blir utskrevet fra sykehus med underkjent hjertesykdom. Ettersom dagens diagnostiske hjelpemidler ikke alltid strekker til, og det mangler metoder for antydning av prognose. Dette forskningsprosjektet har hatt til hensikt å identifisere sirkulerende risikomarkører i blod ved det akutte koronare syndrom (hjerteinfarkt og truende infarkt). Slike biomarkører må med rimelig grad av sannsynlighet kunne gi informasjon om nye hjerterelaterte hendelser.

Økte nivåer i blodet av hjertemarkøren troponin er vanligvis ensbetydende med en akutt koronar syndrom. Denne biomarkøren henger sammen med hjertemuskelskaden og avspeiler ikke prosessen i selve åreveggen.

Det er i tillegg til troponin et klart behov for biomarkører som kan gi informasjon om sykdomsprosessen, og flere slike markører er identifisert, som B-type natriuretisk peptid (BNP), høysensitivt C-reaktivt protein (hsCRP) og pentraxin 3 (PTX3). Disse markørene indikerer sykdomsaktivitet før tilkomst av hjerteinfarkt.

Det aktuelle prosjektet er basert på to pasientstudier ved Stavanger Universitetssjukehus. I den første studien ble det inkludert 300 pasienter som var innlagt med et akutt hjerteinfarkt i perioden september 1995 til desember 1996 med en total oppfølgingstid på 4 år. Den andre studien inkluderte 871 pasienter innlagt med akutte brystsmerter med en oppfølgingstid på 2 år. Blodprøver ble innhentet og analysert både ved innleggelse og senere i forløpet. Alle kliniske hendelser ble registret fortløpende under oppfølgingstiden.

Forskningsresultatene har vist en klar sammenheng mellom et forhøyet nivå av BNP og PTX3 målt i blod umiddelbart etter innleggelse og risikoen for utvikling av fremtidige hjerterelaterte hendelser.

Prosjektet belyser også verdien av flere andre biomarkører og inkluderer blodlevringsanalyser, som fibrinmonomer og D-dimer, i risikovurderingen av brystsmertepasienter.

Personalia:
Trygve Brügger-Andersen f. 1968, cand.med. Universitetet i Lund, Sverige 1997, overlege ved Kardiologisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus. Brügger-Andersen er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.11.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: Diagnostikk og risikovurdering av akutte brystsmerter
Sted: Aulaen, 2. Etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.11.2009, kl. 10:00, Aulaen, 2. Etasje, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Trygve Brügger-Andersen, tlf: 95232418, epost: hagerman@online.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.