Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Økt oljeutvinning ved CO2-injeksjon – strømningsmekanismer og utvinningseffektivitet

Amund Brautaset   
Amund Brautaset disputerer fredag 18. desember for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”In situ fluid dynamics and CO2 injection in porous rocks”

Injeksjon av CO2 i oljereservoarer har i den senere tid blitt et aktuelt tema, både i forbindelse med CO2-lagring og for økt oljeutvinning. Det er kjent at CO2 som injeksjonsgass har unike egenskaper som gjør den i stand til å øke oljeutvinningen betraktelig. Brautaset presenterer de første resultater som er oppnådd i laboratoriet med høytoppløsende tredimensjonal avbildning under injeksjon av superkritisk CO2 for økt oljeutvinning. Utvinningseffektiviteten ble i enkelte tilfeller beregnet til over 95%.

Optimal oljeutvinning og væskestrøm i reservoarbergarter er styrt av bergarts- og fluidparametre som fuktpreferanse, kapillærtrykk og relativ permeabilitet. Oljeselskapene legger betydelige ressurser i å bestemme disse egenskapene for å kunne optimalisere oljeproduksjonen og øke utvinningen. Konvensjonelle laboratoriemetoder for å måle disse parametrene er basert på gjennomsnittsverdier og tar ikke hensyn til lokale variasjoner og heterogeniteter i kjernematerialet. Doktorgraden omhandler forbedring av målemetoder av fuktpreferanse, kapillærtrykk og relativ permeabilitet under oljeproduksjon ved hjelp av høytoppløsende tredimensjonal MRI og trykkporter plassert inne i kjernematerialet. Dette gir en bedre beskrivelse av de dynamiske strømningsegenskapene.

Sprekker og bergartsvariasjoner vil ha stor innvirkning på produksjonsmønsteret og utvinningsmekanismene for olje og gass. Brautaset har eksperimentelt vist at betydelig restolje kan produseres ved å etablere kapillær kontakt over sprekker. Han har også vist at det er mulig å etablere kommunikasjon over sprekker ved å injisere mikropartikler og dermed øke oljeutvinningen. Generelt har resultatene bidratt til å øke den generelle forståelsen av strømninger i porøse media for økt oljeutvinning.

Personalia:
Amund Brautaset er født i Oslo i 1980 og oppvokst på Nøtterøy. Han fullførte sin Bachelorgrad i Fysikk (2003) og Mastergrad i Reservoarfysikk (2005) ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Han startet PhD-studiet ved Institutt for fysikk og teknologi oktober 2006. Arbeidet i doktorgradsavhandlingen er finansiert av Norges Forskningsråd og inngår i forskningsprosjektet ”Økt oljeutvinning fra oppsprukne karbonatreservoarer”.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.12.2009, kl. 10:15.Oppgitt emne: ”Hvordan oppstår monsterbølger på havet?”
Sted: Institutt for Fysikk og Teknologi, Allégaten 55, rom 546

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2009, kl. 13:15, Auditorium 2 i Realfagsbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Amund Brautaset, tlf: 55 58 28 68 / mob: 97 58 92 06, epost: Amund.Brautaset@ift.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.