Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Nitratbehandling av oljereservoar

Gunhild Bødtker   
Gunhild Bødtker disputerer fredag 27. mars 2009 for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Microbial response to nitrate treatment in offshore oil fields”

Bakterievekst i oljereservoarer og oljeinstallasjoner kan være et stort problem for oljeindustrien. Trykkstøtte i form av sjøvannsinjeksjon medfører vekst av sulfatreduserende bakterier (SRB) som produserer den giftige og korrosive gassen hydrogensulfid (H2S). Akkumulering av H2S fører til korrosjon i vanninjeksjonssystem og forsuring av reservoar.

Tradisjonelt har biocider vært brukt for å hindre vekst av SRB. I løpet av det siste tiåret har en ny og mer miljøvennlig metode vært tatt i bruk på flere oljefelt i Nordsjøen og Norskehavet. Metoden er basert på å stimulere vekst av nitratreduserende bakterier (NRB) som gjennom sin aktivitet hemmer SRB. Vekst av NRB stimuleres ved å tilsette nitrat til sjøvannet som injiseres i reservoarene.

Avhandlingen redegjør for de erfaringene man har etter at nitratbehandling startet i felt. Resultatene viser at NRB er etablert i både vanninjeksjonssystem og reservoar etter at behandlingen startet, og at NRB effektivt hemmer aktiviteten til SRB. Resultatene tyder på at nitratbehandling, både på kort og lang sikt, er mer effektiv enn biocidbehandling. Korrosjon i vanninjeksjonssystem ble redusert med opptil 40 % og reservoarforsuring ble redusert med 50 % etter at nitratbehandling startet.

Samlet sett viser resultatene fra studien at det er mulig å kontrollere bakterieaktiviteten i oljereservoar og oljeinstallasjoner ved bruk av en miljøvennlig og kostnadseffektiv biologisk metode.

Muligheten til å styre bakterieaktivitet i oljereservoar åpner også for muligheter til å øke oljeutvinningen. Avhandlingen viser at bakterier som spiser olje har evne til å påvirke bevegeligheten til olje som er fanget i porestrukturene i reservoaret.

Doktorgradsarbeidet er basert på forskningsprosjekter finansiert av StatoilHydro og Norges Forskningsråd, og er utført ved Unifob Petroleum, Unifob AS i Bergen.

Personalia:
Gunhild Bødtker (f. 1967) er født i Bergen og oppvokst i Bergen og Mons (Belgia). Hun tok cand. scient. graden i generell mikrobiologi ved Institutt for Mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 1995. Frem til 1997 jobbet hun med marin mikrobiell økologi ved UiB og Havforskningsinstituttet i Bergen. Fra 1997 til dags dato har hun arbeidet med oljerelatert mikrobiologi, og er ansatt som forsker ved Unifob Petroleum, Unifob AS.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.03.2009, kl. 10:15, Auditorium 101, Institutt for Biologi, Jahnebakken 5, Bergen

Kontaktpersoner:
Gunhild Bødtker, tlf. 55582656, epost: gunhild.bodtker@bio.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.