Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Genetisk veiledning og arvelig kreft

Cathrine Bjorvatn   
Cathrine Bjorvatn disputerer torsdag 2. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Genetic counseling and hereditary cancer – A prospective study with emphasis on psychosocial aspects”.

En viktig oppgave for medisinsk-genetiske avdelinger i Norge er å utrede og veilede personer og familier med økt risiko for ulike kreftformer. Utviklingen innen det genteknologiske fagfeltet fører til at stadig flere sykdommer vil diagnostiseres ved hjelp av gentester. Det er derfor viktig å undersøke hvordan personer som gjennomgår genetisk utredning og veiledning opplever sin situasjon. Videre er det viktig å undersøke hva som karakteriserer dem som er ”sårbare”, slik at vi i fremtiden lettere kan identifisere disse og gi dem adekvat veiledning og oppfølging.

En regner med at minst 5-10 % av bryst-, eggstokk- og tykktarmskreft skyldes nedarvede genfeil. Avhandlingen baserer seg på en prospektiv undersøkelse av 214 personer som ble henvist til genetisk veiledning for arvelig bryst- og eggstokkreft eller arvelig tykktarmskreft. Deltakerne svarte på spørreskjema ved seks ulike tidspunkt før og etter genetisk veiledning og den totale oppfølgingsperiode strakk seg over et år.

Resultatene viste at de fleste som gjennomgikk genetisk veiledning synes å takle sin situasjon bra. Gjennomsnittlig hadde denne gruppen lavt nivå av angst og depresjon, og et moderat nivå av stress relatert til kreftsykdommen i familien. Likevel er det en ikke ubetydelig andel (ca 25 %) som har mer omfattende angst og kreftrelatert stress når de kommer til veiledning. De som opplevde å ha mindre av sosial støtte og lavere tiltro til egne muligheter til å mestre den genetiske veiledningen, synes å være mer sårbar for å reagere med angst og depresjon.

Avhandlingen tar også for seg utfordringer knyttet til risikoformidling og hvordan pasientene opplever risiko for kreft. Til tross for at flere pasienter angav sin opplevde risiko for å utvikle kreft rett etter genetisk veiledning, avdekker også undersøkelsen åpenbare utfordringer knyttet til risikoformidling.

Kunnskapen som er framkommet i avhandlingen, vil kunne danne grunnlag for planlegging av helsetilbudet til personer med familiær opphoping av kreft. Avhandlingen kan således også bidra til å øke beslutningsgrunnlaget for videre prioriteringer innen det medisinsk genetiske fagfeltet.

Personalia:
Cathrine Bjorvatn (f. 1965) er født og oppvokst i Bergen og ble Cand. Polit. i 1998 ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Hun har jobbet som genetisk veileder ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus siden 1992 -dd. I tillegg ledet hun prøveprosjektet for mastergradsprogram i genetisk veiledning ved UiB fra 2001-2004. Cathrine Bjorvatn har vært stipendiat ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag og ”The Bergen Group for Treatment Research”, UiB, lønnet av Norsk Forskningsråd. Hun har også mottatt midler fra Kompetansesenteret for klinisk forskning og Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft, Haukeland.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.04.2009, kl. 10:15, Auditoriet 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Cathrine Bjorvatn, tlf: 55 58 61 03, epost: cathrine.bjorvatn@isf.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.