Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

God nok? Selvaktelse hos pasienter innen psykisk helsevern

Jofrid Bjørkvik   
Jofrid Bjørkvik disputerer torsdag 3. desember 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”God nok? Selvaktelse og interpersonlig fungering hos pasienter innen psykisk helsevern: Forholdet til diagnoser, symptomer og behandlingsutbytte”

Det sentrale begrepet i avhandlingen er selvaktelse. Selvaktelse refererer til individets evaluering av sin egen verdi som menneske, eller i hvor stor grad han eller hun opplever seg som ”god nok”. Svekket selvaktelse blir regnet som et kjennetegn ved depresjon, men vi har generelt lite forskningsbasert kunnskap om selvaktelse og psykisk lidelse.

Bjørkvik har undersøkt sammenhenger mellom selvaktelse og psykiatriske diagnoser, symptomtrykk og mellommenneskelige problemer, og om pasientens selvaktelse ved behandlingsstart påvirket utbyttet av kognitivt basert gruppebehandling. Studien omfatter data fra i alt 338 pasienter ved en allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Resultatene viser at lav selvaktelse var forbundet med psykisk lidelse på tvers av psykiatriske diagnoser, men at personer med depresjoner og flere samtidige psykiske lidelser var særlig rammet.

Studien viser også at en negativ og kritisk selvoppfattelse var forbundet med en rekke mellommenneskelige problemer og en mer fastlåst væremåte i samvær med andre. Atferden var preget av unngåing og fravær av initiativ eller vilje til å «ta plass» sammen med andre. Lav selvaktelse viste seg også å svekke behandlingsutbyttet. Den fastlåste mellommenneskelige atferden kan i lys av resultatene forstås som personens forsøk på å beskytte seg mot angst og ydmykelse. På den andre siden kan atferden bidra til at personen blir værende i sin negative selvevaluering. Slik opprettholdes en ond sirkel.

Personalia:
Jofrid Bjørkvik (f. 1960) vokste opp på Finnøy i Ryfylke. Hun er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Bjørkvik er bosatt på Stord hvor hun arbeider som psykologspesialist ved Stord DPS. Fra 2007 – 2009 har hun vært PhD kandidat ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Forskningsarbeidet er finansiert av Helse Fonna HF.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.12.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Hva er selvaktelse? Begrepsvaliditet i forhold til
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Christies gt. 12.

Kontaktpersoner:
Jofrid Bjørkvik, tlf. 53 49 12 10, 41 20 16 31, epost: jofrid.bjorkvik@helse-fonna.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.