Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Utforming av helhetlig energipolitikk

Andrea M. Bassi disputerer fredag 27. november, 2009, for PhD-graden ved Uni¬versitetet i Bergen med avhandlingen: “An integrated approach to support energy policy formulation”.
Som en følge av at Kyotoprotokollen ble signert i 1997 startet statsledere i industrialiserte land opp et arbeid som gikk ut på å redusere energiforbruket og karbonutslippene i hver enkelt nasjon. I de senere år er det blitt utarbeidet ulike forslag til hvordan slik reduksjon kan finne sted og hvordan renere brennstoffer kan utnyttes. Noen land har motsatt seg å ta i bruk drastiske tiltak, mens andre har påtatt seg en lederrolle når det gjelder å utvikle og spre energieffektiv teknologi, samt å fremme en renere energiproduksjon. Energisituasjonen varierer fra land til land med tanke på hvordan denne virker inn på samfunnet, økonomien og miljøet. Dette leder til at ulike regjeringer velger å innta ulike posisjoner og å utforme og iverksette ulik politikk på energiområdet. I dette studiet undersøker Andrea Bassi hvordan det er mulig å utforme en energipolitikk i en videre, sosial, økonomisk og miljømessig sammenheng på en slik måte at langsiktige og mer bærekraftige løsninger på dagens og morgendagens utfordringer blir funnet.

I motsetning til det å anvende konvensjonelle og relativt avgrensede verktøy for utforming og evaluering av en energipolitikk, bidrar Bassi’s forskning til å se mulighetene i å utnytte en mer helhetlig innfallsvinkel der sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser og deres koplinger til energisektoren blir fullt ut integrert i de betraktningene som legges til grunn. Studien bidrar til å vise hvordan det er mulig å sette globale, regionale og nasjonale energispørsmål inn i en slik videre sammenheng.

Bassi’s arbeider omfatter fem delstudier som går ut på å evaluere, innen vide rammer, ulik politikk for energisektoren ved hjelp av modellering og simulering. Studien avdekker flere mulige, men uventede bivirkninger av en slik politikk, og gir eksempler på at samfunnsutviklingen som helhet kan motvirke effekten av de politiske tiltak som blir iverksatt. Dette gjelder både på kort, og ikke minst lengre sikt, og skyldes den relativt komplekse interaksjon som utspiller seg over tid mellom energisektoren og de øvrige sektorer i samfunnet og vårt miljø.

Personalia:
Andrea Marcello Bassi (f. 1980) er italiensk statsborger, utdannet med en Master i Science i Business and Economics fra LIUC Universita Carlo Cattaneo i Italia og en master i systemdynamikk fra Universitetet i Bergen. Han har spesialisert seg i utforming og analyse av simuleringsmodeller som nyttes i studier av energi og miljøpolitikk. Han er Director for Project Development and Modeling ved Millennium Institute, en NGO i Arlington VA, USA, og gjennom¬fører for tiden studier av energipolitikken i USA og det sørlige Afrika.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.11.2009, kl. 10:15. Oppgitt emne: "Model-based policy formulation: challenges and guidelines"
Sted: Auditoriet, U. Phils Hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.11.2009, kl. 13:15, Auditoriet, U. Phils Hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Andrea M. Bassi. Telefon: +1 571 721 8275, epost: ab@millennium-institute.org
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.