Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Jodtilsetning i salt i Tanzania – en folkehelsesuksess som redder mange liv

Vincent Didas Assey   
Vincent Didas Assey disputerer fredag 11. desember 2009 for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Controlling iodine deficiency disorders through salt iodation in Tanzania”

Jodmangel er globalt sett den vanligste årsaken til hjerneskade som kan forebygges hos barn. Jodmangel er videre en viktig årsak til spedbarnsdødelighet og mange helseproblemer er relatert til jodmangel. I Tanzania med sine 40 millioner innbyggere bor 41 % av befolkningen i områder med høy risiko for jodmangel. Man har beregnet at 30 % av spedbarnsdødeligheten har sammenheng med jodmangel. Det mest kostnadseffektive tiltaket mot jodmangel er å tilsette jod i alt salt som selges. Tanzania vedtok denne strategien tidlig på nittitallet, men effekten har ikke blitt evaluert inntil nylig.

I 2004 ble en nasjonal studie om jod i Tanzania gjennomført, vel 10 år etter at jod i salt ble lovpålagt. Målsetningen var å måle bruken av jodsalt i befolkningen, registrere strumaforekomsten hos skolebarn fra hele landet som indikator på jodinntak, jodmåling av urinprøver fra skolebarn, og studere hvor godt jodtilsetning hos saltprodusentene fungerte. Det ble samlet inn rundt 130 000 saltprøver og over 140 000 skolebarn fra hele landet ble undersøkt. Jod ble målt i 4500 urinprøver. Saltproduksjonen ble studert hos flere produsenter.

Sammenlignet med tverrsnittsundersøkelser fra 80-årene, viser studien en kraftig forbedring av jodtilstanden i store deler av den tanzanianske befolkningen. Over 80 % av salt i Tanzania er nå tilsatt jod. Bare 5,5 % av skolebarna har nå struma sammenlignet med 25 % tidligere. Bare noen få prosent av urinprøvene viste tegn på alvorlig jodmangel. Dette har sannsynligvis bidratt til færre dødsfall blant spedbarn, samt høyere evnenivå hos skolebarna. Jodtilsetning bidrar derfor til å bringe Tanzania nærmere FNs tusenårsmål.

I noen områder produseres salt på tradisjonelt vis. Dette saltet blir sjelden tilsatt jod, slik at disse områdene har økt forekomst av jodmangel. I en delstudie prøvde kandidaten å lære bort håndverksmessig jodtilsetning til salt. Dette fungerer godt, men et ubesvart spørsmål er hvem som skal betale for jodtilsetningen.

Personalia:
Vincent Didas Assey er født i 1958 i Tanzania. Han er utdannet som medisinsk kjemiker ved Universitetet i Dar-es-Salaam og tok sin mastergrad i klinisk biokjemi ved Universitetet i Leeds i Storbritannia i 1991. Her har han siden vært ansvarlig for Tanzanias nasjonale laboratorium for sporstoffer ved Tanzania Food and Nutrition Centre. Assey har også bidratt til å sette opp laboratorier i flere land i det østre, sentrale og sørlige Afrika. Han er medlem i det nasjonale jodprogrammet i Tanzania, og siden mai 2009 sitter han også i styret globalt for International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
10.12.2009, kl. 14:15. Selvvalgt emne: ”Control of iodine deficiency – an example of a successful global public health intervention”
10.12.2009, kl. 15:30. Oppgitt emne: ”The epidemiology, causes and treatment of diabetes mellitus in Africa”
Sted: Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.12.2009, kl. 09:15, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Vincent Didas Assey, epost: vincentassey@yahoo.co.uk
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.