Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Offentlig gjeld og utvikling i Ghana

John Pastor Ansah   
John Pastor Ansah disputerer torsdag 3. desember, 2009, for PhD-graden ved Uni¬versitetet i Bergen med avhandlingen: “Public indebtedness on socio-economic development”.

Like fra tidlige tider har nasjoner finansiert sine utgifter gjennom låneopptak i utlandet. Mens industrialiserte land gjorde seg bærekraftige basert på slike lån, gikk mange utviklingsland inn i en gjeldsfelle i siste halvdel av det 20. århundret som følge av deres investeringer i tiltak som skulle motvirke fattigdom og fremme utvikling. Som et resultat ble gjeldstyngede land underlagt internasjonal finansiell kontroll av Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Siden midten av 70-årene har et stadig større antall land inngått i økonomiske stabiliseringsprogram i den hensikt å få lån fra IMF og Verdensbanken. Til tross for sterkere kontroll, vokste gjelden i mange av disse landene og det ble etter hvert klart at mange av dem ikke kunne betjene sine lån. Underskuddet i handelsbalansen og gjelden vokste i mange land på en slik måte at det bidro til å true deres sosioøkonomiske bærekraft.

Formålet med denne studien har vært å avdekke samspillet mellom utvikling i offentlig gjeld og sosioøkonomiske utvikling, ved å bruke modellering og simulering med Ghana som utgangspunkt. Systemdynamisk metode legges til grunn for studien, hvilket åpner for å studere i detalj de komplekse årsaks/virkningssammenhenger som dannes i samspillet mellom gjeld og utvikling. Doktorgrads¬avhandlingen omfatter i alt seks artikler.

I studien avdekkes de koplinger som dominerer samspillet mellom den finansielle og den sosioøkonomiske sektor for øvrig. Studien viser at utviklingen i Ghana skyldes et dysfunksjonelt samspill mellom utenlandske investeringer og en lite utviklet nasjonal infrastruktur, i form av fysisk og menneskelig kapital.

Som et ledd i studien er det blitt utviklet en modell for å hjelpe offentlige planleggere i Ghana til å forstå strukturelle sammenhenger mellom pengepolitikk, offentlig gjeld og sosioøkonomisk utvikling. Videre kan modellen bidra til å utvikle en politikk som skal sikre en bærekraftig utvikling basert på egne ressurser, samt et balansert innslag av utenlandske investeringer.

Personalia:
John Pastor Ansah har en mastergrad fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås innen utviklingsstudier. Ansah har vært involvert i flere offentlige prosjekter med tilgjengeliggjøring av helsetilbud for den generelle befolkning i sitt hjemland, Ghana.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2009, kl. 10:15. Oppgitt emne: "The existence of non-linear feedback and the consequences for development planning and sustainability"
Sted: Auditoriet, U. Phils Hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2009, kl. 13:15, Auditoriet, U. Phils Hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
John Pastorkobina Ansah, tlf: 92 43 90 11, epost: john.ansah@geog.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.