Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Arbeidsnarkomani

Cecilie Schou Andreassen   
Cecilie Schou Andreassen disputerer 11. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”WORKAHOLISM – Antecedents and Outcomes”

Arbeidsnarkomani er et populært begrep som har utviklet seg til å bli en del av dagligtalen. Til tross for at populærpressen ofte refererer til arbeidsnarkomani, vet vi likevel meget lite om det vitenskapelige grunnlaget for dette begrepet. Arbeidsnarkomani og betydningen av ulike psykososiale og psykologiske forhold forbundet med arbeidsnarkomani, er tema for avhandlingen. I rammeverket av tidsriktige teoretiske modeller har hovedfokus i avhandlingen vært å studere (1) testtekniske egenskaper ved et instrument som er ment å måle dimensjoner av arbeidsnarkomani (jobbinvolvering, driv, arbeidsglede), og (2) potensielle årsaks- og (3) utfallsfaktorer forbundet med arbeidsnarkomani i en norsk kontekst. Avhandlingen består av en serie på tre empiriske arbeider, basert på to tverrsnittsundersøkelser gjennomført i syv ulike organisasjoner på tvers av bransjer.

Doktorgradsarbeidet indikerer at arbeidsnarkomani er et flerdimensjonalt begrep – der ulike dimensjoner forholder seg ulikt til en rekke individuelle og organisatoriske faktorer. Avhandlingen viser imidlertid at det er grunnlag for å stille spørsmål ved de testtekniske kvaliteter til måleinstrumentet på arbeidsnarkomani som ble benyttet, som forøvrig er det mest brukte instrumentet på feltet til å måle arbeidsnarkomani nasjonalt og internasjonalt.

Funnene belyser viktigheten av å nyansere arbeidsnarkomanifenomenet, og åpner opp for en inndeling som gjør arbeidsnarkomani mer nyansert enn begrepet på folkemunnet hittil har tillatt. Fremtidig forskning har til gode å utvikle robuste måleinstrumenter på arbeidsnarkomani og på denne måten bidra til å klarne opp konfliktfylte konklusjoner på feltet. For at psykologer skal kunne bidra med kunnskap og rådgivning i arbeidslivet om det som flere forskere og klinikere omtaler som arbeidsnarkomani, er det helt essensielt med flere empiriske studier for å øke denne kunnskapsbasen. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Det psykologiske fakultet, UiB.

Personalia:
Cecilie Schou Andreassen er født (05.11.76) og oppvokst i Stavanger. Siden høsten 1996 har hun studert og jobbet i Bergen. Hun avla psykologisk embetseksamen ved UiB januar 2003. Ved siden av å gjennomføre den organiserte forskerutdanningen ved UiB (2004-2008), har hun vært tilsatt som psykolog i Right Management (2002-d.d.) og Stiftelsen Bergensklinikkene (2004-d.d.). Schou Andreassen er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer (NPF).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.09.2009, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Hva karakteriserer en arbeidsnarkoman, hvordan finner vi ham/ henne og hvordan kan tilstanden behandles på individuelt og organisatorisk nivå?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.09.2009, kl. 10:30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Cecilie Schou Andreassen, tlf. 48 04 16 99, epost: cecilie.andreassen@psych.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.