Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Grenser for moralsk akseptabelt deprivasjon

Allen Andrew Alvarez   
Allen Andrew Alvarez holder sin disputas på fredag 4. desember for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Threshold considerations: the ethics of healthcare rationing in extreme scarcity"

Vi kan ha legitime moralske grunner for å tillate at dyrere medisinsk hjelp bortfaller når offentlige budsjetter ikke kan dekke behovet for behandling. Slike kutt i den medisinske behandlingen kan rettferdiggjøres ved henvisning til likebehandling, prioritering av dem som har minst, eller effektivitet. Hvis budsjettene er svært knappe, står mange i fare for å bli utestengt fra selv helt elementær medisinsk hjelp. Dette kan også føre til at også de som er relativt ressurssterke vil få din andel av medisinsk hjelp redusert til et utilstrekkelig nivå. Å tilstrebe en maksimering av god medisinsk behandling ut fra de ressursene som er tilgjengelige, mens man fratar mange mennesker grunnleggende medisinsk behandling, slik at det medisinske tilbudet kommer under et moralsk akseptabelt minimumsnivå, er ikke tilfredsstillende. Det er ikke moralsk akseptabelt å ikke oppfylle minimumskrav til behandling som de fattige alt har oppnådd, på grunn av standardiserte fordelingsprinsipper.

I motsetning til de fleste redegjørelser for prioritering når det gjelder medisinsk behandling som hovedsakelig skyldes moderat knapphet på ressurser (den typen knapphet rike land opplever), er det hvordan en rettferdig fordeling skal foretas av de ansvarlige i fattige land som denne avhandlingen drøfter. Det argumenteres for at minimumsnivået for medisinsk behandling som beskytter grunnleggende menneskelige funksjoner ikke skal synke. Denne tanken — som kan kalles "ideen om en deprivasjonsterskel" — går ut på at tilgang til grunnleggende behandling ikke må komme under et rimelig minimumsnivå (det nivået som mennesker normalt trenger for å ivareta sine grunnleggende helsefunksjoner). Dette gjelder særskilt i fattige land hvor tilstrekkelig tilgang på medisinsk hjelp blir underminert av en ekstrem ressursknapphet.

Personalia:
Allen Andrew Alvarez tok sin mastergrad (2002) og bachelorgrad (1998) i filosofi ved University of the Philippines hvor han har undervist i filosofi og bioetikk siden 1999. Før han gjorde sitt doktorgradsarbeid i Bergen, jobbet han som medarbeider i et forskningsprosjekt som etablerte et masterprogram i forskningsetikk i forhold til helse finansiert av US National Institutes of Health. Samtidig jobbet han også som vitenskapelig assistent i et prosjekt som var underkontrakt for CTC-ETHICS finansiert av EU under Quality of Life-programmet. Han publiserte tre artikler i internasjonale tidsskrifter og en artikkel i Encyclopedia of Medical Decision Making (2009, SAGE Publications) i perioden for sitt doktorgradsarbeid i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2009, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Conducting biomedical research in extreme scarcity: What theory of justice should apply when the sponsor is industry or a rich country?"
Sted: Sydneshaugen skole, auditorium B

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2009, kl. 09:30, Sydneshaugen skole auditorium B

Kontaktpersoner:
Allen Andrew Alvarez, epost: Allen.Alvarez @ fof.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.