Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2008

NY DOKTORGRAD

Tenåringsjenter, abort og AIDS: om kunnskap og makt i Tanzania

Graziella Van den Bergh   
Graziella Van den Bergh disputerer onsdag 18. juni 2008 for dr.polit.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"From Blessing to Burden: Coping with the fertile body in times of AIDS. Adolescent girls in Western Tanzania at the turn of the millennium"

Studien undersøker forhold knyttet til unge jenters seksualitet og fertilitet i et samfunn preget av HIV-epidemien. Det komplekse samspill mellom individuelle strategier og vilkår satt av skolen og helsevesen, samt kjønns-, generasjons- og klasserelasjoner drøftes, og betydningen av lokale, nasjonale og globale rammebetingelser belyses. Studien trekker inn den sosiokulturelle og historiske konteksten for å vise hvordan forvaltning av kunnskap og hierarkiske sosiale forhold er av avgjørende betydning for å unngå HIV-smitte.

Første delen av avhandlingen tar opp hvordan unge jenter helt nede i 12-årsalderen får en ubeskyttet seksuell debut og utsettes for maktmisbruk, vold og smittefare. Fattigdom er en ekstra risikofaktor når gave- og pengebytte inngår i kjønnsrelasjoner. Levevilkår i både by og land bærer fortsatt preg av historiske prosesser som slavehandelen, kolonial migrasjonsøkonomi, strukturtilpasninger og flyktningstrøm fra land i krig. I del 2 drøftes konsekvensene av at skolejenter blir uønsket gravide, og må ty til ulike hasardiøse abortmetoder, fordi svangerskapsavbrudd er ulovlige. Trygge inngrep blir bare tilgjengelige for de som kan betale for dem, samtidig som abortforbudet vanskeliggjør forebygging. I del 3 drøftes tausheten, uvitenheten og fornektelsen som preger de voksnes reaksjoner til HIV-epidemien, og hvordan dette rammer de yngste og kvinner spesielt. Seksualopplysning i skolen og bruk av prevensjon samt helse-, utdannings- og forskningspolitiske føringer drøftes innenfor regionale og globale sammenhenger.
Materialet er samlet inn gjennom 1 års feltarbeid i fylket Kigoma, hvor Van den Bergh tidvis har arbeidet siden 1983. Flere metoder har blitt brukt, som deltagende observasjon, individuelle- og gruppeintervjuer, deltagelse i kurs for helsepersonell, i HIV-kampanjer, gjennom arbeid med et ungdomssenter, samt en ”ung prevensjon” klinikk etc. Aktive former for etnografi ble ansett som etisk nødvendig i en AIDS-kontekst, og samarbeid med ungdom, lærere og helsearbeidere ble opprettet.

Avhandlingen viser at alder, kjønnsroller, husholdsøkonomi, utdanningsmuligheter og bosted har stor betydning for hvor sårbare og utsatte unge jenter er for uønsket graviditet og HIV-smitte. Kun multi-sektorielle og politiske tiltak på flere nivåer kan hjelpe og forebygge videre spredning av HIV-epidemien blant ungdom.

Personalia:
Graziella Van den Bergh ble utdannet fysioterapeut i Belgia, og har praktisert der, i Norge og i Tanzania. Hun tok cand.polit.-graden i 1995 ved Institutt for sosialantropologi, UiB, og MPhil. in Health Promotion i 1997 ved Hemil Senter, UiB. Hun har vært NFR stipendiat i programmet ”Kjønn i endring” fram til 2002, ved Institutt for sosialantropologi og ved Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning. Siden 2003 har hun vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.06.2008, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Sexuality, Aids and Africa: the resistance practices of girls, their counter hegemonic strategies and struggles"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2008, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Graziella Van den Bergh, 55585639, epost: gvb@hib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.